Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Obchodní podmínky pro spotřebitelské vztahy upravující způsob uzavírání kupních smluv prostřednictvím e-shopu (dostupného z internetové adresy https://www.elektrodesign.cz) a obsah takových kupních smluv.

Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo a/nebo daňové identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím v postavení podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele. Obchodní podmínky pro smlouvy uzavírané s podnikateli prostřednictvím e-shopu naleznete ZDE. Obchodní podmínky pro smlouvy uzavírané s podnikateli jinak než prostřednictvím e-shopu naleznete ZDE.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) stanovují základní pravidla vztahů mezi společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 24828122, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178087 („Prodávající“), a osobami, s nimiž Prodávající vstupuje do právních vztahů za účelem prodeje jím nabízeného zboží („Kupující“), a upravují práva a povinnosti osob využívajících E-shop, jak je tento pojem definován níže.
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím (konečným Spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy. Tyto Obchodní podmínky obsahují též informace, které je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jakožto Spotřebiteli před uzavřením smlouvy.
  3. Prodávající je provozovatelem a správcem internetového obchodu (E-shopu), který je dostupný z internetové adresy https://www.elektrodesign.cz a jehož prostřednictvím dochází ke koupi a prodeji zboží Prodávajícího.
  4. Kontaktní e-mailovou adresou Prodávajícího je elektrodesign@elektrodesign.cz. Telefonický kontakt na Prodávajícího je +420 326 90 90 30. Adresou pro doručování písemností Prodávajícímu je adresa jeho sídla, tj. Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00. ID datové schránky Prodávajícího je er4zqnr.
  5. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
   (i) „Ceník“ znamená přehled cen zboží nabízeného Prodávajícím vydaný Prodávajícím;
   (ii) „E-shop“ znamená internetový obchod v rozhraní internetových stránek https://www.elektrodesign.cz/, jehož prostřednictvím nabízí Prodávající Uživatelům své zboží a jehož prostřednictvím může docházet ke koupi a prodeji zboží Prodávajícího;
   (iii) „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
   (iv) „Košík“ je funkce E-shopu, která zobrazuje zboží vybrané Uživatelem a která následně umožňuje toto zboží objednat;
   (v) „Kupující“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   (vi) „Nabídka“ znamená závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Prodávajícím vůči Kupujícímu či Kupujícím vůči Prodávajícímu;
   (vii) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   (viii) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky;
   (ix) „Odstupné“ má význam uvedený v článku 12.1 těchto Obchodních podmínek;
   (x) „Prodávající“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xi) „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího e-mailu Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze E-shopu při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím E-shopu;
   (xii) „Reklamace“ znamená uplatňování práva Kupujícího z vadného plnění nebo ze Záruky za jakost u Prodávajícího;
   (xiii) „Smluvní strany“ znamená Prodávající a/nebo Kupující;
   (xiv) „Souhrn objednávky“ má význam uvedený v článku 5.3 těchto Obchodních podmínek;
   (xv) „Spor“ má význam uvedený v článku 14.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xvi) „Spotřebitel“ znamená každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
   (xvii) „Technický list“ má význam uvedený v článku 11.17 těchto Obchodních podmínek;
   (xviii) „Uživatel“ znamená jakoukoli osobu odlišnou od Prodávajícího, která užívá E-shop;
   (xix) „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část E-shopu, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;
   (xx) „Výhrada vlastnictví“ má význam uvedený v článku 10.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xxi) „VZT zařízení“ má význam uvedený v článku 11.17 těchto Obchodních podmínek;
   (xxii) „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
   (xxiii) „Zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
   (xxiv) „Záruka za jakost“ má význam uvedený v článku 11.8 těchto Obchodních podmínek;
   (xxv) „Zásady zpracování osobních údajů“ znamená dokument vydaný Prodávajícím, který obsahuje informace zejména o právním základu a účelech zpracování osobních údajů, které Prodávající jakožto správce osobních údajů zpracovává, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uložení, jednotlivých právech subjektů údajů na ochranu osobních údajů včetně možností a způsobů jejich uplatnění.
  6. Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:
   (i) Odkazy na „články“ se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
   (ii) Odkazy na „právní předpis“ nebo „příslušný právní předpis“ se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiné obecně závazné normativní právní akty.
   (iii) Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
   (iv) Pojmy „zahrnovat“ nebo „včetně“ v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.
   (v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
   (vi) Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.
  7. Kupující prohlašuje, že není podnikatelem ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, případně že smlouvu, kterou uzavírá s Prodávajícím, uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti. Pokud tomu tak není, použije se verze všeobecných obchodních podmínek pro podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo a/nebo daňové identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím v postavení podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele, a tyto Obchodní podmínky se proto v takovém případě nepoužijí.
  8. Prodávající předává zájemci o uzavření smlouvy tyto Obchodní podmínky při projevení zájmu o uzavření smlouvy. Pro případ, že zájemce pokračuje v jednání o uzavření smlouvy, zájemce a Prodávající výslovně vylučují § 1729 Občanského zákoníku. Každý z nich je kdykoli oprávněn od sjednávání smlouvy s uvedením důvodu či bezdůvodně odstoupit, a to až do okamžiku jejího uzavření, aniž by byl povinen druhému z nich hradit jakoukoliv náhradu škody.
  9. Uživatel započetím užívání E-shopu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek včetně Ceníku a zavazuje se jimi řídit. Obchodní podmínky včetně Ceníku mohou být předmětem změn ze strany Prodávajícího. Případné změny Obchodních podmínek včetně Ceníku nebudou mít vliv na právní poměry mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniklé za platnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. E-SHOP
  1. Provozovatelem E-shopu je Prodávající, který též vykonává veškerá majetková práva autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat E-shop nebo jakoukoli jeho část bez souhlasu Prodávajícího. Žádná část webových stránek Prodávajícího (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení vykonavatele autorských práv.
  2. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat jednotlivé parametry E-shopu bez předchozího oznámení takové skutečnosti Uživateli. Prodávající je oprávněn změnit webové rozhraní E-shopu, uživatelské prostředí a funkce E-shopu.
  3. Prodávající je oprávněn kdykoliv ukončit provoz E-shopu, či jej omezit nebo změnit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti je Prodávající povinen Uživatele bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím E-shopu, případně prostřednictvím e-mailové či jiné elektronické zprávy.
  4. Prodávající nenese vůči žádným jiným osobám odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné újmy způsobené použitím informací z jeho webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších újem. Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které jsou nad rámec zákona výslovně nabízeny v rámci E-shopu a v těchto Obchodních podmínkách či na jejich základě. Informace uvedené na webových stránkách Prodávajícího nelze vykládat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení Uživatel či Kupující neobdržel od Prodávajícího v písemné formě poté, co jej kontaktoval s výslovnou žádostí o takové prohlášení. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo smazat Uživatelský účet v případě, že Uživatelský účet nebude Uživatelem použit po dobu delší než 12 kalendářních měsíců.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit podmínky provozování E-shopu, tj. zejména články 2 až 4 těchto Obchodních podmínek. Pokud se taková změna dotkne práv Uživatele, je Prodávající povinen tuto změnu oznámit registrovanému Uživateli nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti takové změny, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci E-shopu, případně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci. Pokud Uživatel změnu Podmínek odmítne, může mu Prodávající ode dne účinností příslušné změny znemožnit užívání E-shopu.
 3. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu není možné bez registrace a zřízení Uživatelského účtu.
  2. Registrovaný Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající má právo omezit či pozastavit provoz E-shopu z jakéhokoliv důvodu s tím, že využití tohoto práva nepředstavuje vadné plnění ani protiprávní jednání, které by mohlo založit povinnost Prodávajícího nahradit újmu či jakoukoli jinou povinnost.
  3. Uživatel má právo zřídit si pouze jeden Uživatelský účet. V případě porušení tohoto ustanovení Uživatelem je Prodávající oprávněn zrušit později zřízené účty.
  4. Zejména v zájmu předcházení vzniku újem a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti je Prodávající dále oprávněn jakýkoli Uživatelský účet kdykoli zrušit, zablokovat či odstranit jakýkoli jeho obsah, a to z jakékoli důvodu a bez povinnosti tento důvod specifikovat či uvádět. Toto své oprávnění využije Prodávající zejména v případě, pokud daný Uživatel užíval či užívá E-shop v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, a dále v případě, kdy Prodávající nabude podezření, že takové neoprávněné užívání E-shopu daným Uživatelem hrozí.
  5. Uživatelský účet je bez výslovného souhlasu Prodávajícího nepřevoditelný na jinou osobu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží bere Prodávající za správné. Prodávající nemá povinnost kontrolovat pravost, úplnost, platnost ani věcnou správnost údajů uvedených Uživatelem, ledaže by takovou povinnost výslovně převzal.
  6. Používání E-shopu je bezúplatné. Uživatel nese náklady související s používáním E-shopu a přístupem na něj, kterými jsou zejména náklady na internetové připojení.
  7. Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do E-shopu či jakkoliv jej měnit či doplňovat. Uživatel nemá právo strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s E-shopem. Prodávající neodpovídá za obsah E-shopu, který byl takto neoprávněně změněn či doplněn.
  8. Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje, které slouží k užívání E-shopu a jeho Uživatelského účtu. Uživatel prohlašuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání jiné osobě. Poruší-li Uživatel toto ustanovení, je Prodávající oprávněn jeho Uživatelský účet zrušit, zablokovat či odstranit jakýkoli jeho obsah, což bude mít za následek mj. to, že se do budoucna zhorší postavení daného Uživatele z hlediska jeho práv na slevu.
  9. V případě zneužití Přihlašovacích údajů třetí osobou, je Uživatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu, který je oprávněn v takovém případě Přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové Přihlašovací údaje. Pokud to bude nutné a pokud jej o to Uživatel výslovně požádá, je Prodávající v takovém případě oprávněn též deaktivovat Uživatelský účet Uživatele.
 4. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE
  1. Uživatel se zavazuje jednat při užívání E-shopu tak, aby jemu ani Prodávajícímu nevznikla užíváním E-shopu žádná újma.
  2. Uživatel bere na vědomí, že užíváním E-shopu dochází k ukládání tzv. cookies na jeho počítač, a to přinejmenším v rozsahu nezbytném pro řádné fungování E-shopu. V případě, že je možné, aby byl proveden nákup prostřednictvím E-shopu a aby Prodávající plnil své povinnosti z kupní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání některých cookies na zařízení Uživatele, může Uživatel ukládání těchto některých (zejména tzv. marketingových) cookies odmítnout.
  3. Uživatel prohlašuje, že:
   a) je způsobilý k právnímu jednání, které je uskutečňováno prostřednictvím E-shopu, nebo je řádně zastoupen zákonným či jiným zástupcem;
   b) nebude používat E-shop v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy a nebude získávat ani používat Přihlašovací údaje jiných Uživatelů;
   c) bude používat E-shop pouze k účelu, k němuž je určen;
   d) neuskuteční žádné jednání, které by bylo schopno narušit a/nebo poškodit E-shop, popř. ohrozit a/nebo znemožnit užití E-shopu ze strany třetích osob;
   e) se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se Zásadami zpracování osobních údajů.
 5. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU
  1. Návrh dodat zboží učiněný Prodávajícím vystavením zboží na internetových stránkách (na E-shopu) Prodávajícího není sám o sobě Nabídkou, nýbrž představuje výzvu k podávání objednávek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odesláním objednávky Kupujícím tak nedochází k uzavření kupní smlouvy.
  2. Kupující bere na vědomí, že uřcité zboží Prodávajícího je určeno pouze pro zákazníky, kteří jsou podnikateli. Zboží, které Prodávající nemá standardně skladem (tj. zboží, které nemá skladové minimum), si proto Spotřebitel nemůže přes E-shop objednat.
  3. Kupující má možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, před jejím odesláním. V případě nejasností ohledně objednávky má Prodávající právo Kupujícího kontaktovat. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího na telefon nebo na e-mail uvedený v objednávce nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím a toto bude zjištěno před uzavřením kupní smlouvy, Prodávající neudělí s takovou objednávkou souhlas.
  4. K vytvoření objednávky, a tedy k učinění Nabídky, dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží do Košíku, vyplní požadované údaje do objednávkového formuláře a odešle objednávku. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl či zvolil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se Zásadami zpracování osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout udělit souhlas s objednávkou nebo objednávku zrušit zejména v případě, bude-li zadána pomocí softwaru, robotu, web crawleru nebo spideru nebo jakéhokoliv jiného automatizovaného systému či za použití skriptů a jakýchkoliv jiných služeb třetích subjektů využitých k zadání objednávky.
  5. Odeslání objednávky představuje závaznou Nabídku Kupujícího na uzavření smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu Souhrn objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v rámci registrace. Souhrn objednávky je generován automaticky a nepředstavuje přijetí Nabídky ani potvrzení o uzavřené smlouvě. Součástí Souhrnu objednávky je odkaz na aktuální Obchodní podmínky. Kupní smlouva je uzavřena až později, a to na základě souhlasu Prodávajícího s objednávkou. K uzavření kupní smlouvy tak dojde až poté, kdy na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal při objednávce, dojde druhá zpráva od Prodávajícího, která bude obsahovat souhlas Prodávajícího s objednávkou, resp. informaci o tom, že objednávka je připravena k vyzvednutí či byla předána dopravci. Nedojde-li k doručení druhé zprávy ve smyslu předchozí věty Kupujícímu, může k uzavření kupní smlouvy dojít též okamžikem, kdy dojde k předání zboží dle objednávky Kupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, popřípadě k předání zboží dle objednávky jiné osobě určené Kupujícím. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže jej Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  6. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží. Potvrzení musí obsahovat údaje podle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku, pokud je Prodávající Kupujícímu neposkytl v textové podobě již před uzavřením smlouvy.
  7. Přijetím Nabídky nejsou samy o sobě mlčení nebo nečinnost Prodávajícího po doručení Nabídky. V případě, že Prodávající nemůže splnit některý z požadavků uvedených v Nabídce, je Prodávající oprávněn zaslat na e-mailovou adresu Kupujícího pozměněnou Nabídku s uvedením možných variant objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení Kupujícího o souhlasu s touto Nabídkou Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu, popřípadě zaplacením kupní ceny Kupujícím v souladu s Nabídkou. Odpověď Kupujícího k Nabídce Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou není přijetím Nabídky, ani když podstatně nemění podmínky Nabídky Prodávajícího, ale je novou Nabídkou ze strany Kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. telefonní poplatky a náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám, a to dle podmínek a sazeb svého operátora.
  9. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu spolu se zbožím také jakékoli další bezúplatné plnění, kterým se ve smyslu tohoto odstavce rozumí i poskytnutí jakéhokoli plnění za symbolickou 1 Kč (dárek), je takové plnění poskytnuto na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou splnění závazku založeného kupní smlouvou. Dojde-li k zániku závazku založeného kupní smlouvou jinak než splněním, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu poskytnuté bezúplatné plnění. Není-li vydání bezúplatně poskytnutého plnění dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daného zboží.
 6. OBSAH KUPNÍ SMLOUVY
  1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze dohodnout pouze písemně s řádnými podpisy obou Smluvních stran; vylučuje se možnost odchýlit se od těchto Obchodních podmínek jinak než v písemné formě. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  2. Vylučuje se možnost změnit či doplnit obsah uzavřené kupní smlouvy v jiné než písemné formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Každá ze Smluvních stran může namítnout neplatnost kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
  3. Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Prodávajícího obtížnějším, zejména v případě zvýšení nákladů Prodávajícího na plnění, má Prodávající právo domáhat se vůči Kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, pokud (i) Prodávající změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření kupní smlouvy, anebo se Prodávajícímu stala známou až po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn odložit plnění o přiměřenou dobu, aniž by se tím ocital v prodlení. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně kupní smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. KUPNÍ CENA
  1. Není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, určí se kupní cena zboží dle údaje zveřejněného v E-shopu v okamžiku učinění Nabídky. Kupní cena bude uvedena v Souhrnu objednávky. Kupní cena nezahrnuje instalaci nebo montáž zboží. Veškeré ceny zboží včetně cen akčních a výprodejových platí do odvolání nebo vyprodání zásob, případně do okamžiku ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
  2. Veškeré ceny zobrazené v E-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím E-shopu. V E-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení zjevně chybné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem (včetně recyklačních příspěvků). Výši recyklačního příspěvku na jednotlivé produkty spadající do zpětného odběru EEZ lze nalézt též v Ceníku Prodávajícího a je uveden též v rámci E-shopu u jednotlivého zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. S konkrétní výší nákladů na doručení objednaného zboží bude Kupující vždy seznámen při tvorbě objednávky, tj. před jejím odesláním Prodávajícímu. Cena dopravy se určí na základě sazebníku TOPTRANS, tj. výpočtem na základě váhy zásilky, jejího objemu a vzdálenosti místa určení od místa odeslání (kg/m3/km). Sazebník TOPTRANS je dostupný též z tohoto E-shopu. Kupní cena zboží nezahrnuje, pokud není výslovně dohodnuto jinak, náklady pojištění zásilky. Ke kupní ceně zboží i k dopravnému, balnému a dalším nákladům se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i daň z přidané hodnoty a náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ním a Prodávajícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího a/nebo pochybení zaměstnanců či jiných zástupců Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn kupní smlouvu neuzavřít, případně od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel Souhrn objednávky či souhlas Prodávajícího s objednávkou, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku odpovídající kupní ceně, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupujícímu došla informace ze strany Prodávajícího dle předchozí věty. Zjevně chybně zveřejněné ceny jsou např. tyto:
   a) cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
   b) u ceny zboží chybí jedna či více cifer;
   c) sleva na zboží přesahuje 35 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
  4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Prodávající při určení kupní ceny zboží poskytne Kupujícímu slevu v dohodnuté výši, pokud Kupující zaplatí celou kupní cenu (i) před dodáním zboží; (ii) v hotovosti proti předání zboží; či (iii) v době splatnosti faktury Prodávajícího. Právo Kupujícího na slevu dle tohoto článku nevznikne, je-li Kupující v okamžiku dojití Nabídky či uzavření kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího. Případné slevy lze kombinovat jen s písemným souhlasem Prodávajícího. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Jakákoliv sleva, na kterou Kupujícímu neplyne nárok ze zákona, se Kupujícímu poskytuje vždy pod podmínkou, že kupní cena zboží bude Kupujícím zaplacena řádně a včas. Pokud Kupující tuto podmínku nesplní, je po něm Prodávající oprávněn požadovat dodatečné zaplacení peněžité částky odpovídající poskytnuté slevě, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
  6. Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, je Prodávající oprávněn za zboží dodané nad rámec původně sjednaného požadovat zaplacení kupní ceny dle Ceníku platného k okamžiku změny kupní smlouvy. Kupujícímu nevznikne právo na slevu z kupní ceny nově dodávaného zboží dohodnutou dle článku 7.4 těchto Obchodních podmínek, je-li v okamžiku předmětné změny kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího.
 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu určenou v souladu s článkem 7. těchto Obchodních podmínek, a to způsobem, který si dohodne s Prodávajícím na základě návrhu, který Kupující učiní výběrem preferované metody placení v rámci své objednávky na E-shopu. Prodávající si pro konkrétní objednávku vyhrazuje právo určitý způsob platby vyloučit a požádat Kupujícího o užití jiného platebního nástroje. Případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si Kupující zvolí, nejsou součástí kupní ceny a hradí je Kupující. Kupní cenu lze zaplatit zejména:
   a) před dodáním zboží na bankovní účet Prodávajícího;
   b) při odběru zboží v provozovně Prodávajícího v hotovosti či bezhotovostně;
   c) na dobírku, tj. při převzetí zboží od dopravce v místě dodání. Při platbě na dobírku je účtován poplatek dle dodací adresy a vybraného způsobu dopravy.
  2. Není-li dohodnuto a neplyne-li z těchto Obchodních podmínek jinak, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícím. Při bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Platba v hotovosti je provedena v okamžiku, kdy Kupující obdrží potvrzení o přijetí platby.
  3. Faktura musí být Prodávajícím vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak se Zákonem o DPH, a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a Kupující ji obdrží formou odkazu na stažení či jako přílohu e-mailu, s čímž Kupující souhlasí. Objednávka, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní Uživatelé E-shopu mají k těmto údajům přístup též ve svém Uživatelském účtu.
  4. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím vykazuje obsahové či formální vady, je Kupující povinen neprodleně písemně vyzvat Prodávajícího k odstranění vad faktury. Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího bez zbytečného odkladu provede opravu vadné faktury. Není-li dohodnuto jinak, prodlužuje se lhůta pro zaplacení vyfakturované částky o dobu, která uplyne od doručení výzvy k odstranění vady faktury Prodávajícímu do doručení bezvadné faktury či opravného daňového dokladu Kupujícímu. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Dostane-li se Kupující do prodlení s placením kupní ceny, je po něm Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  6. Dostane-li se Kupující do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odepřít Kupujícímu dodání veškerého nedodaného zboží ze všech uzavřených kupních smluv, a to až do skončení prodlení Kupujícího. Trvá-li prodlení Kupujícího s placením jakéhokoliv peněžitého dluhu déle než 90 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží.
  7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Platby provedené Kupujícím na účet Prodávajícího před dodáním zboží nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo Kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy, ale jsou zálohami či dílčími platbami k uhrazení celkové kupní ceny.
  8. Má-li Prodávající vůči Kupujícímu více peněžitých pohledávek a Kupující při svém plnění výslovně (zejména uvedením variabilního symbolu dle faktury) neurčí, na který dluh plní, započte se plnění Kupujícího na dluh určený dle volby Prodávajícího.
  9. Smluvní strany mohou jednostranně započíst pouze své vzájemné nesporné pohledávky (pravomocně přiznané soudem či jiné nesporné pohledávky). Jiné pohledávky lze započíst pouze na základě dohody Smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva Prodávajícího dle článku 18.8 těchto Obchodních podmínek.
  10. Nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, nemůže Kupující odepřít plnění kupní smlouvy do doby, kdy bude poskytnuto či zajištěno vzájemné plnění Prodávajícího, a to ani v případě, že na straně Prodávajícího nastanou okolnosti předvídané v ustanovení § 1912 odst. 1 Občanského zákoníku.
  11. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že Kupující nemůže použít směnku ke splnění peněžitého dluhu z uzavřené kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost, aby pohledávka Prodávajícího z kupní smlouvy byla směnkou zajištěna nebo utvrzena.
 9. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Pokud není výslovně ujednáno jinak, dodá Prodávající Kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dodržení lhůty pro dodání je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího. Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Prodávajícího a/nebo jeho dopravců, o čemž bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.
  2. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000 Kč včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny.
  3. Povinnost dodat zboží splní Prodávající tím, že zboží Kupujícímu předá nebo zboží Kupujícímu připraví k převzetí a umožní mu s ním nakládat. Stejně tak splní Prodávající povinnost dodat zboží, předá-li zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci, jednalo-li se o dopravce, kterého určil Kupující, aniž by mu byl Prodávajícím nabídnut. Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je Kupující povinen zboží od Prodávajícího převzít, je-li toto zboží bez zjevných vad, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Prodávající umožnil se zbožím nakládat. To platí i v případě, kdy Kupující zvolí osobní odběr zboží. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce (Nabídce), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  4. Pokud je místem plnění jiné místo než provozovna Prodávajícího, zavazuje se Kupující zajistit, aby bylo možné dopravit zboží na toto místo, tj. zejména zajistí, aby bylo s ohledem na prostorové vymezení určeného místa plnění fakticky možné dodávku provést. Nebude-li tak kupříkladu možné doručit zboží do bytu Kupujícího z důvodu nedostatečné šířky chodby společných prostor a/nebo přílišné příkrosti schodů atd., je sjednaným místem plnění takové místo, které je v blízkosti místa plnění uvedeného Kupujícím a do kterého se lze se zbožím fakticky a bez zvýšených nákladů dostat.
  5. Pokud Kupující zvolí osobní odběr zboží, může si vyzvednout zboží každý pracovní den na adrese vybrané provozovny Prodávajícího v provozní době této provozovny a za předpokladu, že ho Prodávající informuje o tom, že je zboží k dispozici.
  6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující zboží od Prodávajícího převezme. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté lhůtě, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení s převzetím zboží. Pokud má Prodávající zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci. Kupující nebo jím určená osoba má povinnost na žádost Prodávajícího převzetí zboží písemně potvrdit. Písemné potvrzení o převzetí zboží musí obsahovat alespoň
   (i) určení druhu a množství přejímaného zboží; (ii) datum převzetí zboží a (iii) jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (či jiného dokladu totožnosti s uvedením jeho druhu) a podpis přejímající osoby. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  7. Nebude-li mezi Smluvními stranami písemně ujednáno jinak, jsou dílčí dodávky zboží povoleny. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  8. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Prodávající povinen Kupujícímu sdělit očekávaný náhradní termín dodání zboží. Nedodá-li Prodávající zboží ani v náhradním termínu oznámeném Kupujícímu, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k dodání zboží, kterou Kupující stanoví Prodávajícímu v písemné výzvě doručené Prodávajícímu po uplynutí náhradního termínu dodání zboží oznámeného Prodávajícím. Tato dodatečná lhůta stanovená Kupujícím nesmí být kratší než 14 dnů od doručení výzvy Prodávajícímu. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  9. Lhůta k dodání zboží se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou dodání zboží brání okolnosti na straně Prodávajícího, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a nejsou Prodávajícím zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, válka, hrozba války, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek. Trvají-li takové okolnosti déle než 30 dnů, nebo dojde-li k zastavení provozu v závodu Prodávajícího nebo jePři převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny vady, je Kupující povinen oznámit tuto skutečnost dopravci, který musí provést zápis do přepravního listu (či jiného dokladu o přepravě), kde uvede výhrady Kupujícího. Výhrada musí být vždy dostatečně určitým způsobem specifikována (promočený, poškozený obal apod.). Pokud doručující dopravce odmítne tento zápis vyhotovit, nemusí Kupující zásilku přijmout. Reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky provedená, aniž by byl pořízen zápis dle tohoto odstavce, nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že nebyl dán rozpor plnění s kupní smlouvou.ho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným okolnostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  10. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny vady, je Kupující povinen oznámit tuto skutečnost dopravci, který musí provést zápis do přepravního listu (či jiného dokladu o přepravě), kde uvede výhrady Kupujícího. Výhrada musí být vždy dostatečně určitým způsobem specifikována (promočený, poškozený obal apod.). Pokud doručující dopravce odmítne tento zápis vyhotovit, nemusí Kupující zásilku přijmout. Reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky provedená, aniž by byl pořízen zápis dle tohoto odstavce, nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že nebyl dán rozpor plnění s kupní smlouvou.
  11. Při přebírání zboží, zejména pokud jde o zboží uhrazené předem, může Prodávající či dopravce požadovat předložení identifikačního průkazu (občanského průkazu nebo cestovního pasu), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat, aniž by se tím Prodávající ocital v prodlení. Toto oprávnění Prodávajícího se opírá též o ustanovení § 2900 Občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti. Nepředložení dokladu zároveň znamená, že se Kupující ocitá v prodlení s převzetím zboží.
  12. V případě prodlení Kupujícího se splněním povinnosti řádně a včas převzít dodané zboží po dobu delší než 14 dnů je Prodávající oprávněn bez újmy na ostatních svých eventuálních právech (zejm. právu na náhradu nákladů uskladnění zboží či náhradu způsobené škody) požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Trvá-li prodlení Kupujícího s převzetím zboží déle než 30 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  13. Má-li Prodávající dle kupní smlouvy dodat zboží před úplným zaplacením kupní ceny, může dodání zboží odepřít až do té doby, kdy bude celá kupní cena zaplacena, v případě že nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona; (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení; (iii) vůči Kupujícímu je zahájeno exekuční řízení; (iv) Kupující a/nebo třetí osoba učinily kroky směřující k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Kupujícího, popřípadě nastala událost, jež by v souladu s příslušnými platnými právními předpisy příslušného státu směřovala k obdobným způsobům řešení úpadku Kupujícího; (v) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího; (vi) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Namísto zaplacení kupní ceny před dodáním zboží se může Prodávající spokojit se zajištěním své pohledávky na zaplacení kupní ceny.
  14. Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta nová dodací lhůta či výslovně potvrzena dodací lhůta stanovená pro původní kupní smlouvu, je Prodávající oprávněn přiměřeně prodloužit původně sjednanou dodací lhůtu o počet dní, který určí. Novou dodací lhůtu sdělí Prodávající Kupujícímu.
 10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Vlastnické právo k veškerému dodanému zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží Prodávajícímu dle uzavřené kupní smlouvy („Výhrada vlastnictví“).
  2. Kupující je povinen starat se o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, na vlastní náklady a s péčí řádného hospodáře tak, aby zejména předcházel jeho poškození, znehodnocení, zničení, krádeži nebo ztrátě. Zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, je Kupující povinen skladovat odděleně od ostatního zboží a zřetelně na viditelném místě je označit jako zboží ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je dále povinen řádně vést o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, průkaznou skladovou evidenci a kdykoliv ji na požádání zpřístupnit Prodávajícímu. Kupující není oprávněn za trvání Výhrady vlastnictví zboží zcizit, zpracovat, přepracovat, zapracovat do jiné věci, smísit s jinou věcí či jakkoliv jinak měnit jakost či provedení zboží. Kupující nesmí po dobu trvání Výhrady vlastnictví zboží zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. Poruší-li Kupující kteroukoli povinnost dle tohoto odstavce, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 0,1 % kupní ceny zboží, na které se Výhrada vlastnictví vztahuje, bez DPH za každé jednotlivé porušení, to i opakovaně a za každý den, po který porušování dané povinnosti trvá. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  3. Nastane-li některá z těchto podmínek: (i) Kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností stanovených v článku 10.2 těchto Obchodních podmínek; (ii) Kupující se dostane do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu; (iii) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona; (iv) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení; (v) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího; (vi) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy, je Kupující povinen neprodleně uvědomit o této skutečnosti Prodávajícího a vrátit zboží zpět Prodávajícímu, a to způsobem, v době a v místě určeném Prodávajícím. Veškeré náklady Smluvních stran spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu jdou k tíži Kupujícího.
 11. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá vady. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy – zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí též Zákonem o ochraně spotřebitele. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  2. Zboží je dodáno či poskytnuto bez vad, pokud:
   a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   b) je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
   c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   d) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Zboží je dále dodáno či poskytnuto bez vad, pokud vedle ujednaných vlastností:
   a) je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   b) svým množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Takovýmto prohlášením není Prodávající vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
   c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
   d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  4. Podle čl. 11.3 se nepostupuje, jestliže Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
  5. Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
  6. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se nevztahuje:
   (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na nedostatek, pro který byla nižší cena ujednána;
   (ii) u použitého zboží na nedostatek odpovídající míře používání a opotřebení, který zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího;
   (iii) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na ty nedostatky, které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího;
   (iv) na nedostatky vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití zacházením nebo obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem;
   (v) na nedostatky způsobené Kupujícím (např. používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají parametrům a požadavkům uvedeným v katalogových podkladech; případně způsobené neodbornou opravou či jiným zásahem do zboží, včetně úprav provedených Kupujícím; způsobené elektrickým přepětím; porušením povinností dle čl. 11.17 těchto Obchodních podmínek, zejména porušením povinnosti odborně zaregulovat VZT zařízení; porušením povinností dle čl. 11.18 těchto Obchodních podmínek; porušením povinností dle čl. 11.19 těchto Obchodních podmínek, porušením povinností dle čl. 11.20 těchto Obchodních podmínek apod.) a
   (vi) na nedostatky, o kterých Kupující věděl nebo musel vědět již před uzavřením kupní smlouvy.
   Kupující může nejpozději do 2 let (u použitého zboží do 1 roku) od převzetí zboží uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění. Tímto právem je  (i) právo na bezplatné odstranění vady, nebo (ii) právo na dodání nové věci bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
  7. U zboží prodaného za nižší cenu kvůli oznámené vadě a u zboží, které bylo prodáno jako použité, má Kupující práva odchylná od těch, která bylo popsána v čl. 11.311.4 těchto Obchodních podmínek. Pokud se u takového zboží vyskytne vada, z níž je Prodávající zavázán, náleží Kupujícímu namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  8. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Kupujícího způsobilé k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech („Záruka za jakost“). Záruční doba může být při splnění záručních podmínek obsažených v těchto Obchodních podmínkách a v záručním listu vystaveném Prodávajícím jednostranným rozhodnutím Prodávajícího prodloužena, a to až o dalších 24 měsíců.
  9. Záruka za jakost se nevztahuje:
   (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na nezpůsobilost nastalou v důsledku nedostatků, pro které byla nižší cena ujednána; (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; (iii) na použité zboží; (iv) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na ty nedostatky, které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího; ani (v) na zboží, u kterého to vyplývá z jeho povahy.
   Záruka za jakost se dále nevztahuje na nezpůsobilost nastalou v důsledku nedostatků vzniklých:
   (i) nevhodným použitím či projektem; (ii) nevhodnou manipulací; (iii)mechanickým poškozením; (iv) při dopravě zboží; (v) nevhodným skladováním; (vi) chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním; (vii) neodborným zacházením či obsluhou; (viii) neodborným zásahem do zboží, úpravou či demontáží zboží (např. dodatečná montáž nebo vestavba výrobcem neschválených dílů, zařízení, příslušenství apod.); (ix) používáním zboží v podmínkách nebo způsobem, který neodpovídá podmínkám stanoveným výrobcem, nebo technickému určení zboží stanovenému výrobcem (např. i krátkodobé přetížení ventilátoru, odpojení tepelné ochrany, používání mimo stanovený rozsah teplot apod.); (x) přepětím v rozvodné síti; (xi) zanedbáním údržby (nevyměněné filtry apod.); zásahem třetí osoby; (xii) vlivem živelní pohromy, havárie, či neodvratné události; (xiii) mechanickým upravením (vyvrtání otvorů pro úchyty mimo upevňovací otvory, oříznutí apod.); (xiv) nedbalostí uživatele, poškozením, nebo vnějšími mechanickými a chemickými vlivy; (xv) poškozením povrchu způsobeným chemickým vlivem nebo nesprávnou údržbou (průmyslové spady, ptačí trus, stromové pryskyřice, agresivní čisticí prostředky, jiné chemické látky – žíraviny apod.); (xvi) opravou nebo provozní údržbou v rozporu s doporučením výrobce; a (xvii) nerespektováním pokynů v návodu k montáži, obsluze nebo návodu k použití.
  10. Prokáže-li Kupující, že zboží se za trvání Záruky za jakost a při splnění výše uvedených podmínek stalo nezpůsobilým k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím opravu zboží. Prodávající je oprávněn namísto opravy zboží dodat Kupujícímu náhradní zboží. Nedojde-li k opravě zboží nebo k dodání náhradního zboží do 30 dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Prodávajícího svá práva ze Záruky za jakost, je Kupující oprávněn požadovat místo opravy či dodání náhradního zboží přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Práva Kupujícího vyplývající ze Záruky za jakost zanikají, nebyla‐li u Prodávajícího uplatněna v záruční době.
  11. Kupující je povinen uplatnit Reklamaci u Prodávajícího v reklamační lhůtě. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem pro zamítnutí Reklamace. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení Reklamace. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolí-li Kupující své právo včas, zvolí způsob odstranění vady či nedostatku jakosti Prodávající. Lhůta pro vyřízení Reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) Reklamace. Formulář pro uplatnění Reklamace je k dispozici ZDE. Reklamační formulář si může Kupující stáhnout a vyplněný zaslat na e‐mailovou adresu: servis@elektrodesign.cz, či v tištěné podobě na adresu ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, PSČ 250 01, či na adresu provozovny Prodávajícího, v níž zboží převzal. Při uplatnění práva z vadného plnění či ze Záruky za jakost je Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Kupující má při Reklamaci dále povinnost vytknout Prodávajícímu reklamovanou vadu či reklamovaný nedostatek, tedy konkretizovat vadu či nedostatek jakosti plnění, kvůli které či kvůli kterému jej reklamuje.
  12. Prodávající je povinen přijmout Reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí Reklamace možné, případně i v sídle nebo místě svého podnikání, a to v provozní době předmětné provozovny. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě a je-li tento podnikatel v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u tohoto podnikatele. Prodávající bez zbytečného odkladu po učinění Reklamace ze strany Kupujícího vystaví Kupujícímu písemné potvrzení, které bude obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění či ze Záruky za jakost, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Obdržel-li Prodávající od Kupujícího veškeré podklady potřebné k vyřízení Reklamace, musí být Reklamace vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím v konkrétním případě nedohodnou na delší lhůtě. Okamžikem uplatnění Reklamace je okamžik, kdy projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) dojde Prodávajícímu. Po uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující podle své volby právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo b) odstoupení od kupní smlouvy[ÚM1] . Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  13. V případě Reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním Reklamace, přičemž k těmto nákladům nemusí patřit cesta automobilem pro uplatnění Reklamace a expresní přepravy a další podobné výdaje Kupujícího. Zejména se jedná o poštovné na zaslání Reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. pro uplatnění práv ze Záruky za jakost. V případě neoprávněné Reklamace, při níž Kupující zneužil svá práva zejména za účelem obohacení se nebo obcházení zákona (např. pokud vytýká tutéž vadu opakovaně v různých provozovnách Prodávajícího, popř. pokud reklamuje zboží po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění a záruční doby apod.), má Prodávající právo požadovat po Kupujícím náhradu veškerých nákladů, které Prodávajícímu v souvislosti s takovou Reklamací vznikly.
  14. Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění Reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do Reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnout Reklamaci zboží též v případě, není-li zboží předáváno ve stavu souladném s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
  15. Je‐li reklamované zboží nadměrných rozměrů, a dohodne‐li se tak Prodávající s Kupujícím, posoudí oprávněnost Reklamace přímo na místě, kde je zboží instalováno, servisní technik Prodávajícího. V případě neúspěšné Reklamace je výjezd servisního technika k servisnímu zásahu zpoplatněn podle aktuálního ceníku servisních služeb Prodávajícího. Kupující je povinen servisnímu technikovi zajistit dostatečný přístup k reklamovanému zboží a elektroinstalaci. Minimální přístupový prostor k reklamovanému zboží je 1 metr. Nachází‐li se reklamované zboží ve výšce nebo na jiném těžko dostupném místě, je Kupující povinen zajistit přístup pomocí vysokozdvižné plošiny či jiným vhodným způsobem schváleným Prodávajícím. Teplonosná média musí být před provedením servisního zásahu od reklamovaného zboží odpojena. Po dokončení servisního zásahu vystaví servisní technik Kupujícímu servisní protokol, který obsahuje popis zjištěných závad a vyjádření k Reklamaci. Kupující je povinen zajistit svou přítomnost či přítomnost svého oprávněného zástupce za účelem potvrzení servisního protokolu.
  16. Kupující je povinen reklamované zboží či nové zboží, za které bylo reklamované zboží vyměněno, převzít zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyrozumění o vyřízení Reklamace. Tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů ode dne uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění nebo ze Záruky za jakost u Prodávajícího. Při převzetí reklamovaného zboží či nového zboží, za které bylo reklamované zboží vyměněno, je Kupující nebo jeho oprávněný zástupce povinen prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a předložit příslušný reklamační protokol. Nepřevezme‐li Kupující zboží zpět ve lhůtě podle tohoto odstavce, je povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 50,- Kč plus DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené Reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, má Prodávající právo toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného dle předchozí věty. Případný rozdíl mezi skladným a výtěžkem utrženým za prodej zboží vydá Prodávající Kupujícímu.
  17. Zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení („VZT zařízení“) musí být namontováno osobou odborně způsobilou k montáži VZT zařízení a elektrické zapojení takového zařízení musí být provedeno osobou odborně způsobilou podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a ČSN EN 50110-1 ED.3. VZT zařízení musí být odborně zaregulováno a musí být na něm provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů, a řádně vyplněný technický a evidenční list jednotky na formuláři Prodávajícího („Technický list“) musí být doručen Prodávajícímu k založení. V případě, že má Kupující zájem se u Prodávajícího ucházet o přiznání prodloužené záruční doby podle čl. 11.8 těchto Obchodních podmínek, je povinen doručit (i) protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů; a (ii) řádně vyplněný Technický list Prodávajícímu k založení do 20 dnů ode dne spuštění zařízení. Po dobu provozování VZT zařízení je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500, kontroly, údržbu a čištění VZT zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě (pracovní bod soustavy musí ležet v povolené oblasti pracovní charakteristiky ventilátoru a proud ventilátoru nesmí překročit jmenovitou hodnotu). Kupující je povinen mít revizní a kontrolní protokoly včetně Technického listu po celou záruční dobu k dispozici a při Reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost je Prodávajícímu předložit. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího ze Záruky za jakost.
  18. VZT zařízení, které je vybaveno řídicím systémem Digireg nebo Minireg (tzn. všechna zařízení, která mají ve svém typovém kódu označení DVAV, DCAV, DCOP, MVAV), anebo řídicím systémem Pro‐Reg (SP Control) nebo REGIN Corrigo (tzn. všechna zařízení, která mají ve svém typovém kódu označení RHE) a dále VZT zařízení, u kterého je tak uvedeno v návodu či v katalogových podkladech, nebo u kterého na to Prodávající Kupujícího upozorní před uzavřením kupní smlouvy, musí být po namontování a zapojení uvedeno do provozu výhradně Prodávajícím, anebo třetí osobou k tomu Prodávajícím určenou. Kupující je povinen zajistit zapsání údaje o osobě zprovozňující zařízení do Technického listu. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího ze Záruky za jakost. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na VZT zařízení zakoupené bez řídicího systému (MaR).
  19. U VZT zařízení v rozebíratelném provedení musí být montáž včetně montáže příslušného řídicího systému (MaR) provedena výhradně Prodávajícím nebo autorizovanou osobou pověřenou Prodávajícím. O provedení montáže musí být vyhotoven zápis podepsaný (i) Kupujícím a (ii) oprávněným zástupcem osoby provádějící montáž. Zápis o provedení montáže je Kupující povinen po celou záruční dobu uschovat a při Reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost jej Prodávajícímu předložit. Kupující je dále povinen zajistit zapsání údaje o osobě provádějící montáž zařízení do Technického listu. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího ze Záruky za jakost.
  20. Samostatně zakoupené řídicí systémy Digireg a Minireg musí být po namontování a zapojení uvedeny do provozu výhradně Prodávajícím, anebo třetí osobou k tomu Prodávajícím určenou. Řídicí systém musí být zapojen dle projektové dokumentace vypracované autorizovaným projektantem v souladu s podklady dodavatele řídicího systému Prodávajícího. Vypracování projektové dokumentace je povinen zajistit Kupující. Kupující je dále povinen zajistit zapsání údaje o osobě zprovozňující zařízení do Technického listu. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího ze Záruky za jakost.
  21. V případě opravy reklamovaného zboží nebo jeho výměny za nové zboží, neběží Kupujícímu nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani nová záruční doba. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je Reklamace řešena výměnou zboží za nové, se původní zboží nevrací.
  22. Práva Kupujícího z vadného plnění a práva ze Záruky za jakost lze u Prodávajícího uplatnit pouze tehdy, bylo‐li zboží zakoupeno přímo u Prodávajícího. Zboží zakoupené u jiné osoby nelze u Prodávajícího reklamovat, i když se jedná o zboží, které Prodávající běžně nabízí k prodeji.
 12. STORNO A ODSTUPNÉ
  1. Pokud to nevyloučí výslovně některá ze Smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy, mají obě Smluvní strany právo zrušit uzavřenou kupní smlouvu zaplacením finanční částky ve stanovené výši („Odstupné“) druhé Smluvní straně. Odstupné činí 20 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy a 50 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného 2. až 14. den po uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy již nelze kupní smlouvu zaplacením Odstupného zrušit. Smluvní strana, která Odstupné platí, má povinnost druhou Smluvní stranu písemně informovat, že kupní smlouvu ruší zaplacením Odstupného. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  2. Zrušit kupní smlouvu zaplacením Odstupného nelze, jakmile Prodávající dodá zboží či jeho část Kupujícímu a/nebo pokud Kupující již zaplatil kupní cenu či její část Prodávajícímu.
  3. Ke zrušení kupní smlouvy dochází okamžikem zaplacení Odstupného.
  4. Zrušení kupní smlouvy dle tohoto článku má obdobné účinky jako odstoupení od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v případě zrušení kupní smlouvy zaplacením Odstupného nemá žádná ze Smluvních stran právo na náhradu nákladů souvisejících s uzavřením a plněním kupní smlouvy.
 13. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY KUPUJÍCÍHO
  1. V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy činí Kupující vůči Prodávajícímu následující prohlášení a dává mu následující záruky a zavazuje se zajistit, aby byly pravdivé, úplné a nezavádějící po celou dobu trvání závazku z kupní smlouvy.
  2. Kupující má veškerá povolení a veškeré souhlasy nezbytné k tomu, aby uzavřel kupní smlouvu, plnil povinnosti z ní vyplývající a podnikl veškeré nezbytné nebo žádoucí kroky k tomu, aby mohl realizovat záležitosti předvídané kupní smlouvou, a veškeré takové povolení a souhlasy jsou stále platné a účinné.
  3. Uzavřením kupní smlouvy ani v souvislosti s kupní smlouvou nedojde k porušení:
   a) žádného právního předpisu ani žádného rozhodnutí, ani opatření, jímž je Kupující vázán, ani
   b) žádné povinnosti Kupujícího, k níž se Kupující zavázal vůči Prodávajícímu nebo jakékoli třetí osobě.
  4. Veškerá tvrzení Kupujícího a informace o Kupujícím, které byly sděleny nebo budou sděleny Prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, ať již v jakékoli formě, jsou a budou ke dni, ke kterému budou doručeny Prodávajícímu, ve všech ohledech pravdivé, úplné a nezavádějící. Kupující poskytl Prodávajícímu veškeré významné informace a dokumenty a nezamlčel žádné informace, které by mohly mít vliv na rozhodování Prodávajícího o tom, zda či za jakých podmínek je připraven uzavřít smlouvu s Kupujícím.
  5. Veškeré daně a jiné obdobné veřejnoprávní odvody, včetně dodatečně vyměřených daňových nedoplatků, daňového příslušenství nebo jiných souvisejících plateb, které se staly splatnými, byly Kupujícím včas a řádně uhrazeny příslušnému správci daně, resp. jinému příslušnému státnímu orgánu.
  6. Kupující není účastníkem:
   a) žádného soudního ani rozhodčího řízení, ani není jako osoba povinná účastníkem řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuce, kterážto řízení by mohla mít samostatně nebo společně s ostatními řízeními či jinými skutečnostmi podstatný nepříznivý vliv na jeho schopnost splnit povinnosti podle kupní smlouvy;
   b) žádného notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti ani proti němu nebyl vydán žádný exekuční titul ve smyslu § 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, který by mohl mít podstatný nepříznivý vliv na jeho schopnost splnit povinnosti z kupní smlouvy.
   a žádné takové soudní, správní ani rozhodčí řízení ani výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo uzavření notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nehrozí. Kupující potvrzuje, že neobdržel výzvu k prohlášení o majetku podle § 260a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 53 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Neprobíhá a podle znalosti Kupujícího ani nehrozí žádné insolvenční řízení podle Insolvenčního zákona, ani žádné jiné řízení, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Kupujícího plnit povinnosti podle kupní smlouvy.
  8. Kupující je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a veřejnoprávní rozhodnutí pro něj závazná, zejména plnit řádně a včas veškeré své daňové a jiné obdobné povinnosti, zejména pak takové povinnosti, jejichž porušení by mohlo mít za následek vznik zástavního práva na jeho majetku.
  9. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu o jakémkoli vývoji a skutečnostech, které by mohly mít, ať již ihned nebo později, podstatný negativní dopad na jeho finanční situaci a poskytnout Prodávajícímu na jeho první požádání jakoukoli další informaci o své finanční situaci.
  10. Kupující je povinen informovat Prodávajícího, a to do 3 dnů ode dne, kdy taková situace nastane o tom, že:
   a) došlo k jakékoli závažné nepříznivé změně, ať již v osobních poměrech nebo ve stavu aktiv, nebo finanční situace Kupujícího, jež může nepříznivě ovlivnit schopnost nebo připravenost Kupujícího plnit kteroukoli z jeho povinností dle kupní smlouvy;
   b) bylo zahájeno exekuční řízení s Kupujícím;
   c) Kupující a/nebo třetí osoba učinily kroky směřující k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Kupujícího, popřípadě nastala událost, jež by v souladu s příslušnými platnými právními předpisy příslušného státu směřovala k obdobným způsobům řešení úpadku Kupujícího.
  11. Není-li kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk uvedených v tomto článku v souladu se skutečností (tj. ukáže-li se, že byly nesprávné, nepravdivé, neúplné, nebo zavádějící v jakémkoliv ohledu, nebo se takovými kdykoli poté stanou), popř. nastane-li kterákoli ze situací uvedených shora v článku 13.10 v bodech a), b), nebo c) je Prodávající oprávněn:
   a) odstoupit od kupní smlouvy, čímž vznikne Kupujícímu povinnost mj. vrátit Prodávajícímu převzaté zboží, uhradit veškeré náklady a náhradu veškeré újmy, které Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vzniknou, a to vše do 3 dnů od dojití odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu;
   b) prohlásit jakýkoliv dluh vzniklý na základě jakékoli smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za okamžitě splatný. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně vyjadřuje souhlas s tímto postupem.
 14. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní („Spor“) smírnou cestou. Veškeré Spory, které se nepodaří odstranit dohodou Smluvních stran, budou řešeny obecným soudem.
  2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského Sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení Sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského Sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se Spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem Sporu, u Prodávajícího poprvé.
  4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení Sporu také online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení Spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.
 15. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví tyto Obchodní podmínky nebo vzájemná písemná dohoda Smluvních stran.
  2. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes E-shop) a nejedná-li se o některý z případů uvedených v článku 15.5 těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i před dodáním zboží za předpokladu, že prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo předá Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů, přičemž není-li dále stanoveno jinak, končí tato lhůta uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí tato lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo (i) poslední kus zboží, je-li předmětem plnění podle dané kupní smlouvy více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, (ii) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (iii) první dodávku zboží, je-li v dané kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Lhůta dle předchozí věty je dodržena, pokud Kupující projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy před koncem uvedené lhůty alespoň odešle. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum objednávky či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující použít vzorový formulář, není to však jeho povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný zde.
  3. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým od Kupujícího přijal kupní cenu a úhradu za dodání zboží. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Ve stejné 14denní lhůtě je Kupující povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu v kompletní podobě, nejlépe v původním obalu, a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující, a to i v tom případě, nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě některého z jím prodávaného zboží mohou být tyto náklady poměrně vysoké, a to vzhledem k rozměrům a hmotnosti zboží, přičemž mohou činit řádově i několik tisíc korun českých. Zpravidla činí náklady s vracením zboží 200 Kč až 2.500 Kč.
  4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako zmocnění k bezplatnému vypůjčení zboží. Kupující musí v případě využití tohoto práva do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat Prodávajícímu vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně veškerého příslušenství, jakož i včetně dárků. Pokud bude hodnota vráceného zboží nižší v důsledku toho, že Prodávající nakládal s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností daného zboží, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst tento svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit Kupujícímu takto sníženou kupní cenu dle § 1833 Občanského zákoníku.
  5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze bez udání důvodu odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy:
   a) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
   b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   c) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   d) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil;
   e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil;
   f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
   g) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy poučil Kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.
  6. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, má Kupující povinnost uhradit poměrnou část kupní ceny.
  7. Kupující je jakožto Spotřebitel oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti. Zboží, které nakupuje Kupující, který je Spotřebitelem, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití ani k dalšímu prodeji. Pokud takový Kupující objedná nebo zakoupí takové množství zboží, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti, nebo pokud Prodávající usoudí, že zakoupení zboží bude použito k dalšímu prodeji, je Prodávající oprávněn objednávku nepřijmout, a v případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to aniž by byl povinen hradit Kupujícímu jakoukoli škodu.
  8. Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jakmile nastane některá z těchto podmínek:
   (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona;
   (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení;
   (iii) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího;
   (iv) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy.
   Odstoupí-li Prodávající od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, je Kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé náklady.
  9. Odstupuje-li Smluvní strana od kupní smlouvy, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy dojde druhé Smluvní straně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, ledaže půjde o odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu článku 15.2 těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 15.2 těchto Obchodních podmínek se písemná forma nevyžaduje.
  10. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladů Smluvní strany, která od smlouvy odstoupila, či o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
 16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Kupující je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých údajů sdělených Prodávajícímu. Více informací o ochraně osobních údajů je obsaženo v Zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující potvrzuje, že se se Zásadami zpracování osobních údajů seznámil.
 17. DORUČOVÁNÍ OZNÁMENÍ A JINÝCH DOKUMENTŮ
  1. Kupující souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal jakákoliv oznámení a jiné dokumenty související s kupní smlouvou v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím e-mailu na kteroukoli z e-mailových adres, které Kupující Prodávajícímu sdělil, popř. které Kupující použil ke komunikaci s Prodávajícím, ať již v předsmluvní fázi, či kdykoli poté. Pokud se některá z takových emailových adres stane neaktivní či pokud Kupující nechce, aby mu Prodávající na některou z takových e-mailových adres doručoval, je Kupující povinen tuto skutečnost Prodávajícímu bezodkladně oznámit. Je-li Kupující v prodlení s oznámením dle předchozí věty, nastanou účinky doručení, resp. dojití tím, že Prodávající zašle Kupujícímu předmětný dokument na kteroukoli dosud známou e-mailovou adresu. Kupující není oprávněn sdělit Prodávajícímu, že nechce, aby mu bylo doručováno na určitou e-mailovou adresu, pokud je tato e-mailová adresa jedinou e-mailovou adresou, na kterou je Prodávající ve smyslu tohoto odstavce oprávněn Kupujícímu doručovat.
  2. Kupující odpovídá za fungování svých e-mailových schránek. Pokud doručení e-mailem na některou z e-mailových adres Kupujícího ve smyslu předchozího odstavce nebude možné (zpráva se ukáže být nedoručitelná např. proto, že e-mailová schránka adresáta neexistuje či nefunguje), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé neúspěšné doručení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, zdánlivosti (nicotnosti) či zrušení kupní smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.
  3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  4. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Kupující přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  6. Pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího je Kupující oprávněn (i) postoupit kupní smlouvu či pohledávku vzniklou z kupní smlouvy nebo (ii) zřídit zástavní právo k pohledávce vzniklé z kupní smlouvy či (iii) převést práva vzniklá z kupní smlouvy smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Pro případ postoupení kupní smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená Smluvní strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. Kupující je oprávněn zřídit zástavní právo ke kupovanému zboží či jinak zatížit zboží právy třetích osob teprve po úplném zaplacení kupní ceny a nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  7. V případě prodlení Kupujícího s plněním jakékoli povinností vůči Prodávajícímu vzniklé z jakéhokoli právního důvodu je Prodávající oprávněn kdykoli postoupit či převést svá práva a povinnosti jako celek z kupní smlouvy, nebo kterékoli ze svých práv či povinností podle kupní smlouvy na třetí osobu, s čímž Kupující výslovně souhlasí. V souvislosti s jednáním o postoupení kupní smlouvy, nebo pohledávek a povinností podle kupní smlouvy je Prodávající oprávněn třetí osobě, s níž o postoupení smlouvy, pohledávek nebo povinností podle kupní smlouvy jedná, zpřístupnit kupní smlouvu, jakož i jakékoli listiny nebo informace s ní související. Prodávající nepostoupní práva a povinnosti ze smlouvy jako celek v případě, pokud to mohlo vést ke zhoršení postavení Kupujícího.
  8. K započtení jsou způsobilé i nesplatné pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu. Prohlášení o započtení vzájemných pohledávek je Prodávající povinen učinit písemně. Při započtení nesplatné pohledávky Prodávajícího zaniknou započítávané vzájemné pohledávky Smluvních stran v okamžiku dojití prohlášení o započtení Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce zůstává účinné i po odstoupení od kupní smlouvy nebo jejím jiném zrušení, stejně jako při jiném zániku závazku z kupní smlouvy. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  9. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým a týká-li se důvod zdánlivosti jen takové části kupní smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je zdánlivou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření kupní smlouvy došlo i bez nicotné části, pokud by Smluvní strany rozpoznaly nicotnost včas.
  10. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na kupní smlouvu: §§ 1757 odst. 2 a odst. 3, 1793–1797, 1805 odst. 2, 1913, 1932, 1933, 1950, 1977–1979, 2002 s výjimkou druhé věty odst. 1, 2003, 2119 odst. 1, 2133.
  11. Nevyužití jakéhokoliv práva z kupní smlouvy nebo prodlení s využitím takového práva Prodávajícím nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
  12. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje zpětný odběr určitých elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je též oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
  13. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, bude v případě sporu o výklad pojmů rozhodující výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva, včetně Obchodních podmínek bude za účelem jejího úspěšného splnění archivována Prodávajícím v elektronické podobě, a to po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, zejména z článku 5., kde je tento proces podrobněji popsán.
  14. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně v nich obsažených sdělení před uzavřením smlouvy, a se Zásadami zpracování osobních údajů a výslovně přijímá všechna jejich ustanovení.
  15. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné a použijí se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím E-shopu od 1. 7. 2022. Ve vztahu ke kupním smlouvám uzavřeným ode dne účinnosti nahrazují tyto Obchodní podmínky veškeré předchozí obchodní podmínky upravující prodej zboží Prodávajícím uzavřené mezi Smluvními stranami, které nabyly účinnost před 1. 7. 2022. Na závazky z kupních smluv uzavřených do 30.6.2022 tyto Obchodní podmínky nedopadají. Pro jednotlivou kupní smlouvu je rozhodující znění Obchodních podmínek, které bylo účinné v den odeslání objednávky.
Kontaktujte nás