Obchodní podmínky pro podnikatele

Obchodní podmínky upravující způsob uzavírání kupních smluv prostřednictvím e-shopu (dostupného z internetové adresy https://www.elektrodesign.cz) a obsah takových kupních smluv.

Obchodní podmínky pro smlouvy uzavírané jinak než prostřednictvím tohoto e-shopu naleznete zde.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 24828122, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178087 („Prodávající“), a osobami, s nimiž Prodávající vstupuje do právních vztahů za účelem prodeje jím nabízeného zboží („Kupující“), a upravují práva a povinnosti osob využívajících E-shop, jak je tento pojem definován níže.
  2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na případ, kdy Kupující není spotřebitelem, tj. je právnickou osobou či jakoukoli osobou, jež jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Prodávající je provozovatelem a správcem internetového obchodu (E-shopu), který je dostupný z internetové adresy https://www.elektrodesign.cz a jehož prostřednictvím dochází ke koupi a prodeji zboží Prodávajícího. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve Smluvním vztahu s Prodávajícím v postavení podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách pro podnikatele.
  4. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
   (i) „Ceník“ znamená přehled cen zboží nabízeného Prodávajícím vydaný Prodávajícím;
   (ii) „Další prodej zboží“ má význam uvedený v článku 10.3 těchto Obchodních podmínek;
   (iii) „E-shop“ znamená internetový obchod v rozhraní internetových stránek https://www.elektrodesign.cz, jehož prostřednictvím nabízí Prodávající Uživatelům své zboží a jehož prostřednictvím může docházet ke koupi a prodeji zboží Prodávajícího;
   (iv) „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
   (v) „Košík“ je funkce E-shopu, která zobrazuje zboží vybrané Uživatelem a která následně umožňuje toto zboží objednat;
   (vi) „Kupující“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   (vii) „Nabídka“ znamená závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Prodávajícím vůči Kupujícímu či Kupujícím vůči Prodávajícímu;
   (viii) „Nepodstatná vada“ je nepodstatným porušením kupní smlouvy a znamená vadu dodaného zboží, která není Podstatnou vadou;
   (ix) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   (x) „Obchodní informace“ má význam uvedený v článku 17.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xi) „Obchodní podmínky“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;
   (xii) „Odstupné“ má význam uvedený v článku 12.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xiii) „Poddodavatel“ znamená osobu, která se na základě smluvního vztahu se zhotovitelem určitého díla účastní provádění tohoto díla či jeho části pro třetí osobu. Poddodavatelem není osoba, která zhotoviteli pouze dodává materiál, součástky či jiné zboží určené k provedení díla;
   (xiv) „Podstatná vada“ je podstatným porušením kupní smlouvy a znamená vadu dodaného zboží, která znemožňuje užívání zboží pro účel dohodnutý v kupní smlouvě, či není-li takový účel mezi Smluvními stranami sjednán, pro účel obvyklý;
   (xv) „Poštovní datová zpráva“ má význam uvedený v článku 19.3 těchto Obchodních podmínek;
   (xvi) „Prodávající“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xvii) „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího e-mailu Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze E-shopu při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím E-shopu;
   (xviii) „Reklamační řád“ znamená dokument vydaný Prodávajícím, který obsahuje některá další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady zboží a poskytováním Záruky za jakost zboží, včetně postupu při reklamaci zboží;
   (xix) „Smluvní strany“ znamená Prodávající a/nebo Kupující;
   (xx) „Souhrn objednávky“ má význam uvedený v článku 5.3 těchto Obchodních podmínek;
   (xxi) „Spor“ má význam uvedený v článku 15.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xxii) „Uživatel“ znamená jakoukoli osobu odlišnou od Prodávajícího, která užívá E-shop;
   (xxiii) „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část E-shopu, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;
   (xxiv) „Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ znamená Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřená ve Vídni dne 11. 4. 1980, č. 160/1991 Sb.;
   (xxv) „Výhrada vlastnictví“ má význam uvedený v článku 10.1 těchto Obchodních podmínek;
   (xxvi) „Výtěžek“ má význam uvedený v článku 10.3 těchto Obchodních podmínek;
   (xxvii) „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
   (xxviii) „Záruka za jakost“ má význam uvedený v článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;
   (xxix) „Zásady zpracování osobních údajů“ znamená dokument vydaný Prodávajícím, který obsahuje informace zejména o právním základu a účelech zpracování osobních údajů, které Prodávající jakožto správce osobních údajů zpracovává, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uložení, jednotlivých právech subjektů údajů na ochranu osobních údajů včetně možností a způsobů jejich uplatnění.
  5. Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:
   (i) Odkazy na „články“ se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
   (ii) Odkazy na „právní předpis“ nebo „příslušný právní předpis“ se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiné obecně závazné normativní právní akty.
   (iii) Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
   (iv) Pojmy „zahrnovat“ nebo „včetně“ v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.
   (v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
   (vi) Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.
  6. Obě Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku a smlouvy budou mezi sebou uzavírat při své podnikatelské činnosti. Ve výjimečném případě, kdy tomu tak nebude, je Kupující povinen před uzavřením kupní smlouvy sdělit písemně Prodávajícímu, že nebude kupní smlouvu uzavírat v rámci své podnikatelské činnosti, jinak odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou tím způsobí. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  7. Prodávající předává zájemci o uzavření smlouvy tyto Obchodní podmínky při projevení zájmu o uzavření smlouvy. Pro případ, že zájemce pokračuje v jednání o uzavření smlouvy, zájemce a Prodávající výslovně vylučují § 1729 Občanského zákoníku. Každý z nich je kdykoli oprávněn od sjednávání smlouvy s uvedením důvodu či bezdůvodně odstoupit, a to až do okamžiku jejího uzavření, aniž by byl povinen druhému z nich hradit jakoukoliv náhradu škody.
  8. Uživatel započetím užívání E-shopu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek včetně Ceníku, a zavazuje se jimi řídit. Obchodní podmínky včetně Ceníku mohou být předmětem změn ze strany Prodávajícího. Žádné případné změny Obchodních podmínek včetně Ceníku nebudou mít vliv na právní poměry mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniklé za platnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. E-SHOP
  1. Provozovatelem E-shopu je Prodávající, který též vykonává veškerá majetková práva autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat E-shop nebo jakoukoli jeho část bez souhlasu Prodávajícího. Žádná část webových stránek Prodávajícího (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení vykonavatele autorských práv.
  2. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat jednotlivé parametry E-shopu bez předchozího oznámení takové skutečnosti Uživateli. Prodávající je oprávněn změnit webové rozhraní E-shopu, uživatelské prostředí a funkce E-shopu.
  3. Prodávající je oprávněn kdykoliv ukončit provoz E-shopu, či jej omezit nebo změnit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti je Prodávající povinen Uživatele bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím E-shopu, případně prostřednictvím e-mailové či jiné elektronické zprávy.
  4. Prodávající nenese vůči žádným jiným osobám odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné újmy způsobené použitím informací z jeho webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších újem. Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které jsou nad rámec zákona výslovně nabízeny v rámci E-shopu a v těchto Obchodních podmínkách či na jejich základě. Informace uvedené na webových stránkách Prodávajícího nelze vykládat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení Uživatel či Kupující neobdržel od Prodávajícího v písemné formě poté, co jej kontaktoval s výslovnou žádostí o takové prohlášení. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo smazat Uživatelský účet v případě, že Uživatelský účet nebude Uživatelem použit po dobu delší než 12 kalendářních měsíců.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit podmínky provozování E-shopu, tj. zejména články 2 až 4 těchto Obchodních podmínek. Pokud se taková změna dotkne práv Uživatele, je Prodávající povinen tuto změnu oznámit registrovanému Uživateli nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti takové změny, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci E-shopu, případně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci. Pokud Uživatel změnu Podmínek odmítne, může mu Prodávající ode dne účinností příslušné změny znemožnit užívání E-shopu.
 3. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Uzavření smlouvy prostřednictvím E-shopu není možné bez registrace a zřízení Uživatelského účtu.
  2. Registrovaný Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající má právo omezit či pozastavit provoz E-shopu z jakéhokoliv důvodu s tím, že využití tohoto práva nepředstavuje vadné plnění ani protiprávní jednání, které by mohlo založit povinnost Prodávajícího nahradit újmu či jakoukoli jinou povinnost.
  3. Uživatel má právo Zejména v zájmu předcházení vzniku újem a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti je Prodávající dále oprávněn jakýkoli Uživatelský účet kdykoli zrušit, zablokovat či odstranit jakýkoli jeho obsah, a to z jakékoli důvodu a bez povinnosti tento důvod specifikovat či uvádět. Toto své oprávnění využije Prodávající např. v případě, pokud daný Uživatel užíval či užívá E-shop v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, a dále v případě, kdy Prodávající nabude podezření, že takové neoprávněné užívání E-shopu daným Uživatelem hrozí.zřídit si pouze jeden Uživatelský účet. V případě porušení tohoto ustanovení Uživatelem je Prodávající oprávněn zrušit později zřízené účty.
  4. Zejména v zájmu předcházení vzniku újem a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti je Prodávající dále oprávněn jakýkoli Uživatelský účet kdykoli zrušit, zablokovat či odstranit jakýkoli jeho obsah, a to z jakékoli důvodu a bez povinnosti tento důvod specifikovat či uvádět. Toto své oprávnění využije Prodávající např. v případě, pokud daný Uživatel užíval či užívá E-shop v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, a dále v případě, kdy Prodávající nabude podezření, že takové neoprávněné užívání E-shopu daným Uživatelem hrozí.
  5. Uživatelský účet je bez výslovného souhlasu Prodávajícího nepřevoditelný na jinou osobu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží bere Prodávající za správné. Prodávající nemá povinnost kontrolovat pravost, úplnost, platnost ani věcnou správnost údajů uvedených Uživatelem, ledaže by takovou povinnost výslovně převzal.
  6. Používání E-shopu je bezúplatné. Uživatel nese náklady související s používáním E-shopu a přístupem na něj, kterými jsou např. náklady na internetové připojení.
  7. Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do E-shopu či jakkoliv jej měnit či doplňovat. Uživatel nemá právo strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s E-shopem. Prodávající neodpovídá za obsah E-shopu, který byl takto neoprávněně změněn či doplněn.
  8. Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje, které slouží k užívání E-shopu a jeho Uživatelského účtu. Uživatel prohlašuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání jiné osobě. Poruší-li Uživatel toto ustanovení, je Prodávající oprávněn jeho Uživatelský účet zrušit, zablokovat či odstranit jakýkoli jeho obsah, což bude mít za následek mj. to, že se do budoucna zhorší postavení daného Uživatele z hlediska jeho práv na slevu.
  9. V případě zneužití Přihlašovacích údajů třetí osobou, je Uživatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu, který je oprávněn v takovém případě Přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové Přihlašovací údaje. Pokud to bude nutné a pokud jej o to Uživatel výslovně požádá, je Prodávající v takovém případě oprávněn též deaktivovat Uživatelský účet Uživatele.
 4. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE
  1. Uživatel se zavazuje jednat při užívání E-shopu tak, aby jemu ani Prodávajícímu nevznikla užíváním E-shopu žádná újma.
  2. Uživatel bere na vědomí, že užíváním E-shopu dochází k ukládání tzv. cookies na jeho počítač, a to přinejmenším v rozsahu nezbytném pro řádné fungování E-shopu. V případě, že je možné, aby byl proveden nákup prostřednictvím E-shopu a aby Prodávající plnil své povinnosti z kupní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání některých cookies na zařízení Uživatele, může Uživatel ukládání těchto některých (zejména tzv. marketingových) cookies odmítnout.
  3. Uživatel prohlašuje, že:
   a) je způsobilý k právnímu jednání, které je uskutečňováno prostřednictvím E-shopu, nebo je řádně zastoupen zákonným či jiným zástupcem;
   b) nebude používat E-shop v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy a nebude získávat Přihlašovací údaje jiných Uživatelů;
   c) bude používat E-shop pouze k účelu, k němuž je určen;
   d) neuskuteční žádné jednání, které by bylo schopno narušit a/nebo poškodit E-shop, popř. ohrozit a/nebo znemožnit užití E-shopu ze strany třetích osob;
   e) se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se Zásadami zpracování osobních údajů.
 5. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU
  1. Návrh dodat zboží učiněný Prodávajícím vystavením zboží na internetových stránkách (na E-shopu) Prodávajícího není sám o sobě Nabídkou, nýbrž představuje výzvu k podávání objednávek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odesláním objednávky Kupujícím tak nedochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout udělit souhlas s objednávkou nebo objednávku zrušit zejména v případě, bude-li zadána pomocí softwaru, robotu, web crawleru nebo spideru nebo jakéhokoliv jiného automatizovaného systému či za použití skriptů a jakýchkoliv jiných služeb třetích subjektů využitých k zadání objednávky.
  2. K vytvoření objednávky, a tedy k učinění Nabídky, dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží do Košíku, vyplní požadované údaje do objednávkového formuláře a odešle objednávku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v Košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady kupní ceny. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl či zvolil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a se Zásadami zpracování osobních údajů.
  3. Odeslání objednávky představuje závaznou Nabídku Kupujícího na uzavření smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu nejprve Souhrn objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v rámci objednávky („Souhrn objednávky“). Souhrn objednávky je generován automaticky a nepředstavuje přijetí Nabídky ani potvrzení o uzavření smlouvy. Součástí Souhrnu objednávky je odkaz na aktuální Obchodní podmínky. Kupní smlouva je uzavřena až později, a to na základě souhlasu Prodávajícího s objednávkou. K uzavření kupní smlouvy tak dojde až poté, kdy na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal při objednávce, dojde druhá zpráva od Prodávajícího, která bude obsahovat souhlas Prodávajícího s objednávkou, resp. informaci o tom, že objednávka je připravena k vyzvednutí či byla předána dopravci. Nedojde-li k doručení druhé zprávy ve smyslu předchozí věty Kupujícímu, může k uzavření kupní smlouvy dojít též okamžikem, kdy dojde k předání zboží dle objednávky Kupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, popřípadě k předání zboží dle objednávky jiné osobě určené Kupujícím. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže jej Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  4. Přijetím Nabídky nejsou samy o sobě mlčení nebo nečinnost Prodávajícího po doručení Nabídky. V případě, že Prodávající nemůže splnit některý z požadavků uvedených v Nabídce, je Prodávající oprávněn zaslat na e-mailovou adresu Kupujícího pozměněnou Nabídku s uvedením možných variant objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení Kupujícího o souhlasu s touto Nabídkou Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu, popřípadě zaplacením kupní ceny Kupujícím v souladu s Nabídkou. Odpověď Kupujícího k Nabídce Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou není přijetím Nabídky, ani když podstatně nemění podmínky Nabídky Prodávajícího, ale je novou Nabídkou ze strany Kupujícího.
  5. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu spolu se zbožím také jakékoli další bezúplatné plnění, kterým se ve smyslu tohoto odstavce rozumí i poskytnutí jakéhokoli plnění za symbolickou 1 Kč (dárek), je takové plnění poskytnuto na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou splnění závazku založeného kupní smlouvou. Dojde-li k zániku závazku založeného kupní smlouvou jinak než splněním, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu poskytnuté bezúplatné plnění. Není-li vydání bezúplatně poskytnutého plnění dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daného zboží.
 6. OBSAH KUPNÍ SMLOUVY
  1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze dohodnout pouze písemně s řádnými podpisy obou Smluvních stran; vylučuje se možnost odchýlit se od těchto Obchodních podmínek jinak než v písemné formě. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  2. Součástí závazku z kupní smlouvy jsou i práva a povinnosti plynoucí z obchodních zvyklostí zavedených mezi Smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy (ani těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu). Dispozitivní ustanovení zákona mají přednost před obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně a/nebo v daném odvětví.
  3. Ústní nebo písemná ujednání či přísliby Smluvních stran učiněné před uzavřením kupní smlouvy a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy nejsou pro Smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do konečného znění kupní smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o kupní smlouvě či po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu a nezakládá žádný závazek Smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit kupní smlouvu řádně uzavřeným dodatkem.
  4. Vylučuje se možnost změnit či doplnit obsah uzavřené kupní smlouvy v jiné než písemné formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Prodávající může namítnout neplatnost kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
  5. Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Prodávajícího obtížnějším, zejména v případě zvýšení nákladů Prodávajícího na plnění, má Prodávající právo domáhat se vůči Kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, pokud (i) Prodávající změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření kupní smlouvy, anebo se Prodávajícímu stala známou až po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn odložit plnění o přiměřenou dobu, aniž by se tím ocital v prodlení. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně kupní smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že obsahem kupní smlouvy není závazek Prodávajícího provést montáž dodaného zboží a/nebo se jinak jako Poddodavatel Kupujícího podílet na provádění jakéhokoli díla pro třetí osobu. Kupující není oprávněn ve styku s třetími osobami označovat Prodávajícího jako svého Poddodavatele (např. v tzv. seznamu poddodavatelů), pokud Prodávající pouze dodává Kupujícímu zboží na základě kupní smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá Kupující Prodávajícímu za újmu tím způsobenou.
 7. KUPNÍ CENA
  1. Není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, určí se kupní cena zboží dle údaje zveřejněného v E-shopu v okamžiku dojití Nabídky. Kupní cena bude uvedena v Souhrnu objednávky. Kupní cena nezahrnuje instalaci nebo montáž zboží. Veškeré ceny zboží včetně cen akčních a výprodejových platí do odvolání nebo vyprodání zásob, případně do okamžiku ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
  2. Veškeré ceny v Ceníku a zobrazované na E-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím E-shopu. V E-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení zjevně chybné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH. Veškeré ceny zboží včetně cen akčních a výprodejových platí do odvolání nebo vyprodání zásob či do okamžiku ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Výše recyklačních příspěvků za jednotlivé produkty bude vyznačena na faktuře a fakturována Kupujícímu zvlášť. Výši recyklačního příspěvku na jednotlivé produkty spadající do zpětného odběru EEZ a je uveden též v rámci E-shopu u jednotlivého zboží.
  3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ním a Prodávajícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího a/nebo pochybení zaměstnanců či jiných zástupců Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn kupní smlouvu neuzavřít, případně od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel Souhrn objednávky či prohlášení Prodávajícího o souhlasu s objednávkou, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku odpovídající kupní ceně, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupujícímu došla informace ze strany Prodávajícího dle předchozí věty. Příklady zjevně chybně zveřejněné ceny jsou např. tyto:
   a) cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
   b) u ceny zboží chybí jedna či více cifer;
   c) sleva na zboží přesahuje 35 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
  4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Prodávající při určení kupní ceny zboží poskytne Kupujícímu slevu v dohodnuté výši, pokud Kupující zaplatí celou kupní cenu (i) před dodáním zboží; (ii) v hotovosti proti předání zboží, či (iii) v době splatnosti faktury Prodávajícího. Právo Kupujícího na slevu dle tohoto článku nevznikne, je-li Kupující v okamžiku dojití Nabídky či uzavření kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího. Případné slevy lze kombinovat jen s výslovným písemným souhlasem Prodávajícího. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Jakákoliv sleva, na kterou Kupujícímu neplyne nárok ze zákona, se Kupujícímu poskytuje vždy pod podmínkou, že kupní cena zboží bude Kupujícím zaplacena řádně a včas. Pokud Kupující tuto podmínku nesplní, je po něm Prodávající oprávněn požadovat dodatečné zaplacení peněžité částky odpovídající poskytnuté slevě, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
  6. Kupní cena zboží je stanovena s paritou EXW (Incoterms 2020) sklad Prodávajícího a nezahrnuje, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení a obaly zboží, náklady na naložení zboží na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. Ke kupní ceně zboží se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
  7. Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, je Prodávající oprávněn za zboží dodané nad rámec původně sjednaného požadovat zaplacení kupní ceny dle Ceníku platného k okamžiku změny kupní smlouvy. Kupujícímu nevznikne právo na slevu z kupní ceny nově dodávaného zboží dohodnutou dle článku 7.4 těchto Obchodních podmínek, je-li v okamžiku předmětné změny kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího.
  8. Dohodnou-li se Smluvní strany, že zboží uvedené v Ceníku bude Kupujícímu dodáno se změnami oproti provedení či jakosti, než má zboží, které Prodávající inzeruje a běžně nabízí, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, určí kupní cenu podle svého uvážení Prodávající.
 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu určenou v souladu s článkem 7. těchto Obchodních podmínek, a to způsobem, který si dohodne s Prodávajícím na základě návrhu, který Kupující učiní výběrem preferované metody placení v rámci své objednávky na E-shopu. Prodávající si pro konkrétní objednávku vyhrazuje právo určitý způsob platby vyloučit a požádat Kupujícího o užití jiného platebního nástroje. Kupní cenu lze zaplatit zejména:
   a) před dodáním zboží na bankovní účet Prodávajícího;
   b) při odběru zboží v provozovně Prodávajícího v hotovosti či bezhotovostně;
   c) na dobírku, tj. při převzetí zboží od dopravce v místě dodání.
  2. Není-li dohodnuto a neplyne-li z těchto Obchodních podmínek jinak, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu v době do 14 dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícím. Při bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Platba v hotovosti je provedena v okamžiku, kdy Kupující obdrží potvrzení o přijetí platby.
  3. Faktura musí být Prodávajícím vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak se Zákonem o DPH, a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Prodávající zašle Kupujícímu fakturu za zboží v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a Kupující ji obdrží formou odkazu na stažení či jako přílohu e-mailu, s čímž Kupující souhlasí.
  4. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím vykazuje obsahové či formální vady, je Kupující povinen neprodleně písemně vyzvat Prodávajícího k odstranění vad faktury. Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího bez zbytečného odkladu provede opravu vadné faktury. Není-li dohodnuto jinak, prodlužuje se lhůta pro zaplacení vyfakturované částky o dobu, která uplyne od doručení výzvy k odstranění vady faktury Prodávajícímu do doručení bezvadné faktury či opravného daňového dokladu Kupujícímu. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Dostane-li se Kupující do prodlení s placením kupní ceny, je po něm Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  6. Dostane-li se Kupující do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odepřít Kupujícímu dodání veškerého nedodaného zboží ze všech uzavřených kupních smluv, a to až do skončení prodlení Kupujícího. Trvá-li prodlení Kupujícího s placením kupní ceny déle než 90 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží.
  7. Má-li Kupující dle kupní smlouvy zaplatit kupní cenu ve splátkách a nebude-li některá ze splátek uhrazena ve sjednaném termínu, stane se zbývající část kupní ceny splatnou dne následujícího po splatnosti nezaplacené splátky, aniž by Prodávající musel právo na vyrovnání celé kupní ceny u Kupujícího uplatnit.
  8. latby provedené Kupujícím na účet Prodávajícího před dodáním zboží nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo Kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy, ale jsou zálohami či dílčími platbami k uhrazení celkové kupní ceny.
  9. Má-li Prodávající vůči Kupujícímu více peněžitých pohledávek a Kupující při svém plnění výslovně (zejména uvedením variabilního symbolu dle faktury) neurčí, na který dluh plní, započte se plnění Kupujícího na dluh určený dle volby Prodávajícího. Pokud je Kupující v okamžiku zaplacení v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn započíst plnění Kupujícího na dluh dle své volby vždy bez ohledu na určení Kupujícího, na který dluh plní.
  10. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z dodání zboží na základě neplatné, nebo zrušené kupní smlouvy.
  11. Nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, nemůže Kupující odepřít plnění kupní smlouvy do doby, kdy bude poskytnuto či zajištěno vzájemné plnění Prodávajícího, a to ani v případě, že na straně Prodávajícího nastanou okolnosti předvídané v ustanovení § 1912 odst. 1 Občanského zákoníku.
  12. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že Kupující nemůže použít směnku ke splnění peněžitého dluhu z uzavřené kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost, aby pohledávka Prodávajícího z kupní smlouvy byla směnkou zajištěna nebo utvrzena.
 9. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Pokud není výslovně ujednáno jinak, dodá Prodávající Kupujícímu objednané zboží ve lhůtě, kterou určí a na dotaz sdělí Kupujícímu. Dodržení lhůty pro dodání je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího. Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Prodávajícího a/nebo jeho dopravců, o čemž bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.
  2. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000 Kč včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny.
  3. Pokud je místem plnění jiné místo než provozovna Prodávajícího, zavazuje se Kupující zajistit, aby bylo možné dopravit zboží na toto místo, tj. zejména zajistí, aby bylo s ohledem na prostorové vymezení určeného místa plnění fakticky možné dodávku provést. Nebude-li tak kupříkladu možné doručit zboží do provozovny Kupujícího z důvodu nedostatečné šířky chodby společných prostor a/nebo přílišné příkrosti schodů atd., je sjednaným místem plnění takové místo, které je v blízkosti místa plnění uvedeného Kupujícím a do kterého se lze se zbožím fakticky a bez zvýšených nákladů dostat.
  4. Povinnost dodat zboží splní Prodávající tím, že zboží Kupujícímu předá nebo zboží Kupujícímu připraví k převzetí a umožní mu s ním nakládat. Stejně tak splní Prodávající povinnost dodat zboží, předá-li zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci. Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je Kupující povinen zboží od Prodávajícího převzít, je-li toto zboží bez vad, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Prodávající umožnil se zbožím nakládat. To platí i v případě osobního odběru zboží Kupujícím. Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je základní dodací podmínkou parita EXW (Incoterms 2020), sklad Prodávajícího. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  5. Pokud Kupující zvolí osobní odběr zboží, může si vyzvednout zboží každý pracovní den na adrese vybrané provozovny Prodávajícího v provozní době této provozovny.
  6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující zboží od Prodávajícího převezme. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté lhůtě, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení s převzetím zboží. Má-li Prodávající zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci. Kupující nebo jím určená osoba má povinnost na žádost Prodávajícího převzetí zboží písemně potvrdit. Písemné potvrzení o převzetí zboží musí obsahovat alespoň (i) určení druhu a množství přejímaného zboží; (ii) datum převzetí zboží a (iii) jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (či jiného dokladu totožnosti s uvedením jeho druhu) a podpis přejímající osoby. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  7. Nebude-li mezi Smluvními stranami písemně ujednáno jinak, jsou dílčí dodávky zboží povoleny. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  8. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Prodávající povinen Kupujícímu sdělit očekávaný náhradní termín dodání zboží. Nedodá-li Prodávající zboží ani v náhradním termínu oznámeném Kupujícímu, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k dodání zboží, kterou Kupující stanoví Prodávajícímu v písemné výzvě doručené Prodávajícímu po uplynutí náhradního termínu dodání zboží oznámeného Prodávajícím. Tato dodatečná lhůta stanovená Kupujícím nesmí být kratší než 14 dnů od doručení výzvy Prodávajícímu. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží po dobu delší než 14 dnů vzniká Kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného Zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Kupujícího k jejímu zaplacení Prodávajícímu. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  9. Doba k dodání zboží se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou dodání zboží brání okolnosti na straně Prodávajícího, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a nejsou Prodávajícím zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, válka, hrozba války, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek. Trvají-li takové okolnosti déle než 30 dnů, nebo dojde-li k zastavení provozu v závodu Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným okolnostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  10. Při přebírání zboží, zejména pokud jde o zboží uhrazené předem, může Prodávající či dopravce požadovat předložení identifikačního průkazu (občanského průkazu nebo cestovního pasu), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Je-li Kupujícím právnická osoba, může Prodávající po přejímající osobě požadovat předložení dokladu o oprávnění tuto právnickou osobu zastupovat (např. plnou moc, výpis z obchodního rejstříku apod.). Bez předložení kteréhokoli z dokladů dle tohoto odstavce může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat, aniž by se tím aniž by se tím Prodávající ocital v prodlení. Toto oprávnění Prodávajícího se opírá též o ustanovení § 2900 Občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti. Nepředložení dokladu zároveň znamená, že se Kupující ocitá v prodlení s převzetím zboží.
  11. V případě prodlení Kupujícího se splněním povinnosti řádně a včas převzít dodané zboží po dobu delší než 14 dnů je Prodávající oprávněn bez újmy na ostatních svých eventuálních právech (zejm. právu na náhradu nákladů uskladnění zboží či náhradu způsobené škody) požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Trvá-li prodlení Kupujícího s převzetím zboží déle než 30 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  12. Má-li Prodávající dle kupní smlouvy dodat zboží před úplným zaplacením kupní ceny, může dodání zboží odepřít až do té doby, kdy bude celá kupní cena zaplacena, v případě že nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona; (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení; (iii) Kupující vstoupí do likvidace; (iv) vůči Kupujícímu je zahájeno exekuční řízení; (v) Kupující a/nebo třetí osoba učinily kroky (mezi něž může patřit zejména podání návrhu, svolání valné hromady či vydání úředního rozhodnutí) směřující k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Kupujícího, jeho likvidaci, zrušení nebo zániku, popřípadě nastala událost, jež by v souladu s příslušnými platnými právními předpisy příslušného státu směřovala k obdobným způsobům řešení úpadku, likvidaci, zrušení nebo zániku Kupujícího; (vi) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího; (vii) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Namísto zaplacení kupní ceny před dodáním zboží se může Prodávající spokojit se zajištěním své pohledávky na zaplacení kupní ceny.
  13. Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta nová dodací lhůta či výslovně potvrzena dodací lhůta stanovená pro původní kupní smlouvu, je Prodávající oprávněn prodloužit původně sjednanou dodací lhůtu o počet dní, který určí. Novou dodací lhůtu sdělí Prodávající Kupujícímu na jeho dotaz.
 10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Vlastnické právo k veškerému dodanému zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží Prodávajícímu dle uzavřené kupní smlouvy („Výhrada vlastnictví“).
  2. Kupující je povinen starat se o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, na vlastní náklady a s péčí řádného hospodáře tak, aby zejména předcházel jeho poškození, znehodnocení, zničení, krádeži nebo ztrátě. Zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, je Kupující povinen skladovat odděleně od ostatního zboží a zřetelně na viditelném místě je označit jako zboží ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je dále povinen řádně vést o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, průkaznou skladovou evidenci a kdykoliv ji na požádání zpřístupnit Prodávajícímu. Kupující není oprávněn za trvání Výhrady vlastnictví zboží zpracovat, přepracovat, zapracovat do jiné věci, smísit s jinou věcí či jakkoliv jinak měnit jakost či provedení zboží. Kupující nesmí po dobu trvání Výhrady vlastnictví zboží zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. Poruší-li Kupující kteroukoli povinnost dle tohoto odstavce, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 0,5 % kupní ceny zboží, na které se Výhrada vlastnictví vztahuje, bez DPH za každé jednotlivé porušení, to i opakovaně a za každý den, po který porušování dané povinnosti trvá. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  3. Kupující je oprávněn zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, dále prodat třetí osobě („Další prodej zboží“). Jako protiplnění za Další prodej zboží („Výtěžek“) je Kupující povinen sjednat zaplacení peněžité částky, a to nejméně ve výši kupní ceny, kterou je Kupující povinen zaplatit za zboží Prodávajícímu. Až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží Prodávajícímu se Výhrada vlastnictví vztahuje i na Výtěžek a Kupující nesmí Výtěžek do výše dluhu na zaplacení kupní ceny Prodávajícímu použít na jiný účel, než je zaplacení kupní ceny za zboží Prodávajícímu. Kupující je oprávněn dále prodané zboží předat třetí osobě teprve poté, co obdrží platbu na Výtěžek nejméně ve výši dluhu na zaplacení kupní ceny Prodávajícímu. K jiné formě zcizení zboží, než je Další prodej zboží, není Kupující za trvání Výhrady vlastnictví Prodávajícího oprávněn.
  4. Kupující ztrácí právo Dalšího prodeje zboží, jakmile nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností stanovených v článku 10.2 těchto Obchodních podmínek; (ii) Kupující se dostane do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu; (iii) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona; (iv) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení; (v) vůči Kupujícímu je zahájeno exekuční řízení; (vi) Kupující vstoupí do likvidace; (vii) Kupující a/nebo třetí osoba učinily kroky (mezi něž může patřit zejména podání návrhu, svolání valné hromady či vydání úředního rozhodnutí) směřující k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Kupujícího, jeho likvidaci, zrušení nebo zániku, popřípadě nastala událost, jež by v souladu s příslušnými platnými právními předpisy příslušného státu směřovala k obdobným způsobům řešení úpadku, likvidaci, zrušení nebo zániku Kupujícího; (viii) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího; (ix) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Ztratí-li Kupující právo Dalšího prodeje zboží, je povinen neprodleně uvědomit o této skutečnosti Prodávajícího a vrátit zboží zpět Prodávajícímu, a to způsobem, v době a v místě určeném Prodávajícím. Prodávající je za tímto účelem oprávněn vstoupit do kterékoliv provozovny Kupujícího. Veškeré náklady Smluvních stran spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu jdou k tíži Kupujícího.
 11. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se nevztahuje (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; (ii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání a opotřebení, kterou zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího a (iii) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na ty vady, které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího.
  2. Zjevné vady v množství, druhu, provedení nebo jakosti zboží je Kupující povinen vytknout Prodávajícímu písemně nejpozději do 8 dnů od převzetí zboží, jinak právo Kupujícího z vadného plnění zanikne. Jedná-li se o skrytou vadu zboží, právo Kupujícího z vadného plnění zanikne, nebyla-li vada písemně oznámena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí zboží. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  3. Prokáže-li Kupující, že zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího Podstatnou vadu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění této vady, a to dle volby Prodávajícího buďto opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vady. Neodstraní-li Prodávající Podstatnou vadu zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu byla Kupujícím vytknuta, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Prokáže-li Kupující, že zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího Nepodstatnou vadu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění této vady, a to dle volby Prodávajícího buďto opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vady. Neodstraní-li Prodávající Nepodstatnou vadu zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu byla Kupujícím vytknuta, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
  5. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Kupujícího způsobilé k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech („Záruka za jakost“). Záruka za jakost se nevztahuje (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na nezpůsobilost nastalou v důsledku nedostatků, pro které byla nižší cena ujednána; (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; (iii) na použité zboží; (iv) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na ty nedostatky, které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího nebo (v) na zboží, u kterého to vyplývá z jeho povahy.
  6. Pokud je místem plnění jiné místo než provozovna Prodávajícího, a zjistil-li či musel-li Kupující zjistit vadu zboží při jeho převzetí, je Kupující povinen provést za přítomnosti řidiče (dopravce) reklamační zápis do přepravního listu (či do jiného dokladu o přepravě). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu (či jiného dokladu o přepravě) a jeho potvrzení řidičem (dopravcem) je podmínkou uplatnění pro uplatnění práva z vad dodávky a/nebo ze Záruky za jakost z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě.
  7. Zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení musí být po montáži, elektrickém zapojení a spuštění odborně zaregulováno. Protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění, musí být doručen Prodávajícímu k založení. Po dobu provozování takového zboží je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500, kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě. Kupující je povinen mít revizní a kontrolní protokoly po celou záruční dobu k dispozici, při reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost je povinen předložit je Prodávajícímu. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a Záruky za jakost.
  8. Prokáže-li Kupující, že zboží se za trvání Záruky za jakost a při splnění výše uvedených podmínek stalo nezpůsobilým k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím opravu zboží. Prodávající je oprávněn namísto opravy zboží dodat Kupujícímu náhradní zboží. Nedojde-li k opravě zboží nebo k dodání náhradního zboží do 30 dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Prodávajícího svá práva ze Záruky za jakost, je Kupující oprávněn požadovat místo opravy či dodání náhradního zboží přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.
  9. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a poskytováním Záruky za jakost upravuje Reklamační řád Prodávajícího. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas též s Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s ním řádně seznámil.
 12. STORNO A ODSTUPNÉ
  1. Pokud to nevyloučí výslovně některá ze Smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy, mají obě Smluvní strany právo zrušit uzavřenou kupní smlouvu zaplacením finanční částky ve stanovené výši („Odstupné“) druhé Smluvní straně. Odstupné činí 20 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy a 50 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného 2. až 14. den po uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy již nelze kupní smlouvu zaplacením Odstupného zrušit. Smluvní strana, která Odstupné platí, má povinnost druhou Smluvní stranu písemně informovat, že kupní smlouvu ruší zaplacením Odstupného. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  2. Zrušit kupní smlouvu zaplacením Odstupného nelze, jakmile Prodávající dodá zboží či jeho část Kupujícímu a/nebo pokud Kupující již zaplatil kupní cenu či její část Prodávajícímu.
  3. Ke zrušení kupní smlouvy dochází okamžikem zaplacení Odstupného.
  4. Zrušení kupní smlouvy dle tohoto článku má obdobné účinky jako odstoupení od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v případě zrušení kupní smlouvy zaplacením Odstupného nemá žádná ze Smluvních stran právo na náhradu nákladů souvisejících s uzavřením a plněním kupní smlouvy.
 13. OBALY
  1. Náklady na obaly a náklady balení jdou k tíži Kupujícího. Vymíní-li si Kupující určité balení, je povinen je dodat Prodávajícímu v dostatečném předstihu, nebo za něj zaplatit Prodávajícímu cenu, kterou určí dle svého uvážení Prodávající s přihlédnutím k vlastním nákladům a s právem na připočtení přiměřeného zisku.
  2. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, zaplatí Kupující Prodávajícímu také za použití vratných obalů Prodávajícího (palety, bedny, kontejnery na hromadné balení potrubí apod.) poplatek určený Prodávajícím. Kupující je povinen vrátit vratné obaly na vlastní náklady zpět Prodávajícímu v dobrém stavu do 4 týdnů od převzetí zboží. Jiné použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je to výslovně ujednáno.
 14. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY KUPUJÍCÍHO
  1. V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy činí Kupující vůči Prodávajícímu následující prohlášení a dává mu následující záruky a zavazuje se zajistit, aby byly pravdivé, úplné a nezavádějící po celou dobu trvání závazku z kupní smlouvy.
  2. Kupující má veškerá povolení a veškeré souhlasy nezbytné k tomu, aby uzavřel kupní smlouvu, plnil povinnosti z ní vyplývající a podnikl veškeré nezbytné nebo žádoucí kroky k tomu, aby mohl realizovat záležitosti předvídané kupní smlouvou, a veškeré takové povolení a souhlasy jsou stále platné a účinné.
  3. Uzavřením kupní smlouvy ani v souvislosti s kupní smlouvou nedojde k porušení:
   a) žádného právního předpisu ani žádného rozhodnutí, ani opatření, jímž je Kupující vázán, ani
   b) žádného zakladatelského dokumentu Kupujícího (zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy apod.), ani
   c) žádné povinnosti Kupujícího, k níž se Kupující zavázal vůči Prodávajícímu nebo jakékoli třetí osobě.
  4. Veškerá tvrzení Kupujícího a informace o Kupujícím, které byly sděleny nebo budou sděleny Prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, ať již v jakékoli formě, jsou a budou ke dni, ke kterému budou doručeny Prodávajícímu, ve všech ohledech pravdivé, úplné a nezavádějící. Kupující poskytl Prodávajícímu veškeré významné informace a dokumenty a nezamlčel žádné informace, které by mohly mít vliv na rozhodování Prodávajícího o tom, zda či za jakých podmínek je připraven uzavřít smlouvu s Kupujícím.
  5. Veškeré daně a jiné obdobné veřejnoprávní odvody, včetně dodatečně vyměřených daňových nedoplatků, daňového příslušenství nebo jiných souvisejících plateb, které se staly splatnými, byly Kupujícím včas a řádně uhrazeny příslušnému správci daně, resp. jinému příslušnému státnímu orgánu.
  6. Kupující není účastníkem:
   a) žádného soudního ani rozhodčího řízení, ani není jako osoba povinná účastníkem řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuce, kterážto řízení by mohla mít samostatně nebo společně s ostatními řízeními či jinými skutečnostmi podstatný nepříznivý vliv na jeho schopnost splnit povinnosti podle kupní smlouvy a/nebo podstatný nepříznivý vliv na jeho podnikání/činnost;
   b) žádného notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti ani proti němu nebyl vydán žádný exekuční titul ve smyslu § 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, který by mohl mít podstatný nepříznivý vliv na jeho schopnost splnit povinnosti ze smlouvy a/nebo podstatný nepříznivý vliv na jeho podnikání/činnost;
   a žádné takové soudní, správní ani rozhodčí řízení ani výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo uzavření notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nehrozí. Kupující potvrzuje, že neobdržel výzvu k prohlášení o majetku podle § 260a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 53 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Neprobíhá a podle znalosti Kupujícího ani nehrozí žádné jednání nebo řízení o zrušení, likvidaci nebo insolvenční řízení podle Insolvenčního zákona, ani žádné jiné řízení, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Kupujícího plnit povinnosti podle kupní smlouvy.
  8. Kupující je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a veřejnoprávní rozhodnutí pro něj závazná, zejména plnit řádně a včas veškeré své daňové a jiné obdobné povinnosti, zejména pak takové povinnosti, jejichž porušení by mohlo mít za následek vznik zástavního práva na jeho majetku.
  9. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu o jakémkoli vývoji a skutečnostech, které by mohly mít, ať již ihned nebo později, podstatný negativní dopad na jeho podnikání/činnost anebo jeho finanční situaci a poskytnout Prodávajícímu na jeho první požádání jakoukoli další informaci o své finanční situaci.
  10. Kupující je povinen informovat Prodávajícího, a to do 3 dnů ode dne, kdy taková situace nastane o tom, že:
   a) došlo k jakékoli závažné nepříznivé změně, ať již v osobních poměrech nebo ve stavu aktiv, nebo podnikatelské či finanční situace Kupujícího, jež může nepříznivě ovlivnit schopnost nebo připravenost Kupujícího plnit kteroukoli z jeho povinností dle kupní smlouvy;
   b) bylo zahájeno exekuční řízení s Kupujícím;
   c) Kupující a/nebo třetí osoba učinily kroky (mezi něž může patřit zejména podání návrhu, svolání valné hromady či vydání úředního rozhodnutí) směřující k řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Kupujícího, jeho likvidaci, zrušení nebo zániku, popřípadě nastala událost, jež by v souladu s příslušnými platnými právními předpisy příslušného státu směřovala k obdobným způsobům řešení úpadku, likvidaci, zrušení nebo zániku Kupujícího.
  11. Není-li kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk uvedených v tomto článku v souladu se skutečností (tj. ukáže-li se, že byly nesprávné, nepravdivé, neúplné, nebo zavádějící v jakémkoliv ohledu, nebo se takovými kdykoli poté stanou), popř. nastane-li kterákoli ze situací uvedených shora v článku 14.10 v bodech a), b), nebo c), je Kupující povinen učinit na své náklady notářský zápis o právním jednání ve smyslu § 71a odst. 2 zákona č. 358/1992, notářského řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým Kupující uzná všechny své peněžité dluhy vůči Prodávajícímu a ve kterém Kupující svolí k tomu, aby podle něj byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, pokud Kupující nesplní své peněžité povinnosti vůči Prodávajícímu řádně a včas, a to do 5 pracovních dnů od dojití výzvy Prodávajícího k učinění takového notářského zápisu.
  12. Není-li kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk uvedených v tomto článku v souladu se skutečností (tj. ukáže-li se, že byly nesprávné, nepravdivé, neúplné, nebo zavádějící v jakémkoliv ohledu, nebo se takovými kdykoli poté stanou), popř. nastane-li kterákoli ze situací uvedených shora v článku 14.10 v bodech a), b), nebo c), je Prodávající oprávněn:
   a) odstoupit od kupní smlouvy, čímž vznikne Kupujícímu povinnost mj. vrátit Prodávajícímu převzaté zboží, uhradit veškeré náklady a náhradu veškeré újmy, které Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vzniknou, a to vše do 3 dnů od dojití odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu;
   b) prohlásit jakýkoliv dluh vzniklý na základě jakékoliv smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za okamžitě splatný. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně vyjadřuje souhlas s tímto postupem.
 15. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní („Spor“) smírnou cestou.
  2. Veškeré Spory, které se nepodaří odstranit dohodou Smluvních stran, budou řešeny soudem České republiky, jehož místní příslušnost bude určena dle adresy: Boleslavova 53/15, Praha 4, PSČ 140 00.
 16. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví tyto Obchodní podmínky nebo vzájemná písemná dohoda Smluvních stran. Vylučuje se možnost odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, pokud je Smluvní strany nepřevzaly do těchto Obchodních podmínek či do kupní smlouvy.
  2. Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jakmile nastane některá z těchto podmínek:
   (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona;
   (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení;
   (iii) Kupující vstoupí do likvidace;
   (iv) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího;
   (v) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy.
  3. Odstoupí-li Prodávající od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, je Kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé náklady a veškerou v souvislostí s tím vzniklou újmu.
  4. Odstupuje-li Smluvní strana od kupní smlouvy, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy dojde druhé Smluvní straně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, ledaže půjde o výměnu zpráv doručených do datové schránky.
  5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladů Smluvní strany, která od smlouvy odstoupila, či o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
  6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran náleží Kupujícímu právo na vrácení peněžní částky odpovídající kupní ceně po odečtení toho, oč se v mezidobí snížila hodnota zboží. O kolik se hodnota zboží snížila, je oprávněn určit Prodávající dle svého uvážení. Pohledávka Kupujícího dle tohoto odstavce je splatná do 60 dnů ode dne doručení vráceného zboží Prodávajícímu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího provést jednostranné započtení své pohledávky vůči Kupujícímu proti pohledávce Kupujícího dle tohoto odstavce.
 17. OBCHODNÍ INFORMACE
  1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající shromáždil a uchovává informace týkající se Kupujícího potřebné pro uzavření kupní smlouvy a pro plnění práv a povinností stran v ní sjednaných, popř. pro uzavření dalších smluv či dohod souvisejících s plněním kupní smlouvy (dále jen „Obchodní informace").
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Prodávající (v rozsahu, ve kterém Obchodní informace nejsou osobními údaji) využíval Obchodní informace:
   a) pro marketingové účely, pro potřeby optimalizace svých služeb, zajištění komplexní péče o Kupujícího, zpracovávání cílených nabídek apod.;
   b) pro předávání a zasílání, a to i formou obchodních sdělení, aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných Prodávajícím. Tento souhlas představuje předchozí souhlas Kupujícího k šíření a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na jeho elektronický kontakt nebo prostřednictvím e-mailu.
  3. Souhlas pro shora uvedené účely je poskytnut na dobu trvání závazku ze smlouvy a dále na dobu dalších 5 let od splnění nebo jiného zániku práv a povinností Kupujícího ze smlouvy, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. V případě, že Obchodními informacemi jsou osobní údaje, platí pro rozsah a způsob jejich zpracování pravidla uvedená v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou Kupujícímu poskytnuty v samostatném dokumentu a výše uvedené se pro zpracování osobních údajů neuplatní.
 18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Kupující je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých údajů sdělených Prodávajícímu. Více informací o ochraně osobních údajů je obsaženo v Zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující potvrzuje, že se se Zásadami zpracování osobních údajů seznámil.
 19. DORUČOVÁNÍ OZNÁMENÍ A JINÝCH DOKUMENTŮ
  1. Kupující souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal jakákoliv oznámení a jiné dokumenty související s kupní smlouvou v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím e-mailu na kteroukoli z e-mailových adres, které Kupující Prodávajícímu sdělil, popř. které Kupující použil ke komunikaci s Prodávajícím, ať již v předsmluvní fázi, či kdykoli poté. Pokud se některá z takových e-mailových adres stane neaktivní či pokud Kupující nechce, aby mu Prodávající na některou z takových emailových adres doručoval, je Kupující povinen tuto skutečnost Prodávajícímu bezodkladně oznámit. Je-li Kupující v prodlení s oznámením dle předchozí věty, nastanou účinky doručení, resp. dojití tím, že Prodávající zašle Kupujícímu předmětný dokument na kteroukoli dosud známou e-mailovou adresu. Kupující není oprávněn sdělit Prodávajícímu, že nechce, aby mu bylo doručováno na určitou e-mailovou adresu, pokud je tato e-mailová adresa jedinou e-mailovou adresou, na kterou je Prodávající ve smyslu tohoto odstavce oprávněn Kupujícímu doručovat.
  2. Kupující odpovídá za fungování svých e-mailových schránek. Pokud doručení e-mailem na některou z e-mailových adres Kupujícího ve smyslu předchozího odstavce nebude možné (zpráva se ukáže být nedoručitelná např. proto, že e-mailová schránka adresáta neexistuje či nefunguje), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé neúspěšné doručení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  3. Smluvní strany jsou oprávněny doručovat si některá oznámení související s kupní smlouvou též prostřednictvím datové schránky a takové doručení bude mít zákonné účinky doručení, resp. dojití. Oprávnění ve smyslu předchozí věty se týká pouze oznámení o změně těchto Obchodních podmínek, a dále oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Obě Smluvní strany jsou povinny si za tímto účelem aktivovat funkci Poštovní datová zpráva v uživatelském nastavení datové schránky a udržovat tuto funkci aktivní po celou dobu trvání vzájemných práv a povinností. Smluvní strana, která tuto povinnost poruší, uhradí druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,05 % z kupní ceny za každý den, v němž porušení trvá. Bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy a poté kdykoli po dobu trvání práv a povinností dle této kupní smlouvy je každá Smluvní strana povinna druhé ze Smluvních stran na její žádost prokázat, že funkce Poštovní datová zpráva je v její datové schránce aktivována, a to to do 15 dnů od dojití předmětné žádosti do dispoziční sféry takto požádané Smluvní strany. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty zakládá druhé Smluvní straně právo odstoupit od kupní smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k jejímu zaplacení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem s tím, že se vylučuje použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  2. Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení kupní smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.
  3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  4. Kupující přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  5. Pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího je Kupující oprávněn (i) postoupit kupní smlouvu či pohledávku vzniklou z kupní smlouvy nebo (ii) zřídit zástavní právo k pohledávce vzniklé z kupní smlouvy či (iii) převést práva vzniklá z kupní smlouvy smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Pro případ postoupení kupní smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená Smluvní strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. Kupující je oprávněn zřídit zástavní právo ke kupovanému zboží či jinak zatížit zboží právy třetích osob teprve po úplném zaplacení kupní ceny a nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím. Tím není dotčeno ustanovení o Dalším prodeji zboží dle článku 10.3 těchto Obchodních podmínek. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  6. Prodávající je oprávněn kdykoli postoupit či převést svá práva a povinnosti jako celek z kupní smlouvy, nebo kterékoli ze svých práv či povinností podle kupní smlouvy na třetí osobu, s čímž Kupující výslovně souhlasí. V souvislosti s jednáním o postoupení kupní smlouvy, nebo pohledávek a povinností podle kupní smlouvy je Prodávající oprávněn třetí osobě, s níž o postoupení smlouvy, pohledávek nebo povinností podle kupní smlouvy jedná, zpřístupnit kupní smlouvu, jakož i jakékoli listiny nebo informace s ní související.
  7. K započtení jsou způsobilé i nejisté, neurčité a/nebo nesplatné pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu. Prohlášení o započtení vzájemných pohledávek je Prodávající povinen učinit písemně. Při započtení nesplatné pohledávky Prodávajícího zaniknou započítávané vzájemné pohledávky Smluvních stran v okamžiku dojití prohlášení o započtení Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce zůstává účinné i po odstoupení od kupní smlouvy nebo jejím jiném zrušení, stejně jako při jiném zániku závazku z kupní smlouvy. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  8. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy nicotným a týká-li se důvod nicotnosti jen takové části kupní smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je nicotnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření kupní smlouvy došlo i bez nicotné části, pokud by Smluvní strany rozpoznaly nicotnost včas.
  9. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na kupní smlouvu: §§ 1757 odst. 2 a odst. 3, 1793–1795, 1798–1800, 1805 odst. 2, 1913, 1932, 1933, 1950, 1977–1979, 2002, 2003, 2119 odst. 1, 2133, 2902 věta druhá.
  10. Nevyužití jakéhokoliv práva z kupní smlouvy nebo prodlení s využitím takového práva Prodávajícím nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
  11. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje zpětný odběr určitých elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je též oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
  12. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a se Zásadami zpracování osobních údajů a výslovně přijímá všechna jejich ustanovení.
  13. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné a použijí se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím E-shopu od 1.7.2022. Ve vztahu ke kupním smlouvám uzavřeným ode dne účinnosti nahrazují tyto Obchodní podmínky veškeré předchozí obchodní podmínky upravující prodej zboží Prodávajícím. Na závazky z kupních smluv uzavřených do 30. 6. 2022 tyto Obchodní podmínky nedopadají.
Kontaktujte nás