Nová vlna predaja!
Milí zákazníci, vážení obchodní partneri,
Chceli by sme vás informovať o možnosti zakúpiť si vybrané produkty za VÝPREDAJOVÉ CENY.

Informácie pre oznamovateľov

Informácie pre oznamovateľov podľa zákona č. 171/2023 Z. z. o ochrane oznamovateľov
Naša spoločnosť ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., IČO: 248 28 122, so sídlom Boleslavova 53/15, Nusle, 140 00 Praha (ďalej len "ELEKTRODESIGN"), ako povinná osoba podľa zákona č. 171/2023 Zb. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, má zavedený interný systém oznamovania porušení zákona podľa tohto zákona

Kto môže byť oznamovateľom?

Každá fyzická osoba, ktorá pracuje v spoločnosti ELEKTRODESIGN, ako aj osoby, ktoré vykonávajú alebo vykonávali pracovné alebo obdobné činnosti pre spoločnosť ELEKTRODESIGN v zmysle článku 2 ods. 3 zákona č. 171/2023, o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, alebo sú alebo boli v kontakte so spoločnosťou ELEKTRODESIGN v súvislosti s touto činnosťou.
Oznamovateľom protispoločenskej činnosti teda môžu byť napríklad zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, stážisti, dodávatelia zabezpečujúci dodávky, služby, stavebné práce a podobne.

Čo sa oznamuje?

Predmetom oznámenia môže byť protiprávne konanie, ktoré:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky priestupku, za ktorý zákon ustanovuje pokutu najmenej 100 000 Kč, alebo
 • porušuje zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo porušuje iný právny predpis alebo predpis Európskej únie v oblastiach vymedzených v § 2 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Interný systém oznamovania nekalých praktík

ELEKTRODESIGN umožňuje jednotlivcom podávať oznámenia viacerými spôsobmi. Výber konkrétneho spôsobu oznámenia je plne v kompetencii oznamovateľa.

V zhone a chaose študentského života sa domáce úlohy často stávajú prekážkou. Existuje však zdroj, ktorý vám ju môže uľahčiť. Týmto zdrojom je inovatívna ghostwriter projektarbeit platforma, ktorá spája študentov s výučbovými programami a podporou. S jej pomocou môžeme rýchlejšie a efektívnejšie dokončiť svoje úlohy a dosiahnuť lepšie výsledky. Už sa nemusíme trápiť nad zložitými zadaniami, pretože táto platforma nám poskytuje potrebné nástroje a pomoc.

Písomné oznámenia

 • Jedná sa o najjednoduchšiu možnosť, ktorú možno vykonať poštou alebo v elektronickej podobe prostredníctvom našej platformy pre online oznámenia
 • pri využití poštových služieb musí byť obálka takto podaného oznámenia označená príznakom "DO RUKY" a menom dotknutej osoby + slovami "Neotvárať - Whistleblowing ELEKTRODESIGN"
 • tento spôsob je vhodný pre anonymné alebo vzdialené oznámenie

Orálne oznámenie

 • zanechaním hlasovej správy prostredníctvom našej oznamovacej platformy, kde umožňujeme nahrať aj súbor hlasovej správy ako súčasť príloh

Osobné oznámenia

 • Súhlas s oznámením je potrebné vopred dohodnúť s príslušnou osobou (pozri kontaktné údaje nižšie)
 • Z oznámenia sa vyhotoví zvukový záznam alebo nahrávka (zvukový záznam oznámenia sa môže vyhotoviť len so súhlasom oznamovateľa)

Pri podávaní oznámenia sa odporúča podrobne uviesť:

 • podrobné údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia alebo iné údaje, z ktorých možno odvodiť totožnosť oznamovateľa, pokiaľ oznamovateľ nie je známy príslušnej osobe a nechce podať oznámenie anonymne
 • pozadie a história veci
 • mená/funkcie osôb zapojených do záležitosti, pričom sa zohľadní každá žiadosť o anonymitu
 • miesta a časy, kde sa predmetné udalosti odohrali
 • prečo sú skutočnosti predmetom oznámenia
 • konkrétne dôkazy, ak sú k dispozícii

ELEKTRODESIGN odporúča podať oznámenie čo najskôr po tom, ako došlo k porušeniu, aby sa urýchlili všetky opatrenia prijaté spoločnosťou ELEKTRODESIGN na zabránenie alebo nápravu predmetného porušenia.

ELEKTRODESIGN nevylučuje prijatie oznámení od osôb, ktoré pre spoločnosť ELEKTRODESIGN nevykonávajú pracovné alebo iné obdobné činnosti podľa § 2 ods. 3 písm. a), b), h) alebo i) zákona o ochrane oznamovateľov.

Pakovane podané Oznámenia tým istým oznamovateľom a v tej istej veci nie sú prípustné a nebudú opätovne preskúmané, o čom bude oznamovateľ informovaný s príslušným stručným odôvodnením. To neplatí v prípade, že toto ďalšie Oznámenie obsahuje nové informácie a skutočnosti v porovnaní s predchádzajúcim podaným Oznámením.

Externý systém oznamovania

Oznamovatelia môžu okrem interného oznamovacieho systému spoločnosti ELEKTRODESIGN využiť aj oznamovací systém Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ak sú splnené zákonné podmienky. V tomto prípade oznámenie prijme, prešetrí a posúdi jeho opodstatnenosť ministerstvo spravodlivosti a ním poverení zamestnanci.

Externý kanál pre oznámenie o porušení zákona:
Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
E: oznamovatel@msp.justice.cz
T: +420 221 997 840

Porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 253/2008 Z. z. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu v znení neskorších predpisov (§ 34a) je možné oznámiť Finančnému analytickému úradu na reditel@fau.mfcr.cz.

Ochrana oznamovateľov

Voči oznamovateľovi nebude vykonané žiadne konanie alebo opomenutie zo strany spoločnosti ELEKTRODESIGN v súvislosti s prácou oznamovateľa alebo inou obdobnou činnosťou, ktoré by malo nepriaznivý vplyv na oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia a ktoré by mohlo spôsobiť oznamovateľovi škodu.

Ochrana pred takýmito opatreniami sa vzťahuje nielen na oznamovateľa, ale aj na iné osoby vrátane príbuzných oznamovateľa a iných osôb, ktoré majú k oznamovateľovi osobný alebo obdobný vzťah, ako aj na osoby v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane oznamovateľov.

Právo poznať totožnosť oznamovateľa a obsah oznámenia má len nižšie uvedená kompetentná osoba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti a je povinná zachovávať mlčanlivosť o obsahu oznámenia počas prešetrovania oznámenia aj po jeho skončení. Totožnosť oznamovateľa možno poskytnúť inej osobe len s písomným súhlasom oznamovateľa, okrem prípadu, keď sú informácie v oznámení informáciami, ktoré je príslušná osoba povinná poskytnúť orgánom verejnej moci podľa iných právnych predpisov; v takom prípade je povinná o tom vopred informovať aj oznamovateľa a dať mu možnosť vyjadriť sa k poskytnutiu informácií v oznámení.

Poučenie o vedome nepravdivom oznámení

Fyzická osoba, ktorá podá vedome nepravdivé oznámenie, nemá nárok na ochranu podľa zákona o ochrane oznamovateľov. Oznamovateľ sa môže podaním vedome nepravdivého oznámenia dopustiť aj priestupku, za ktorý hrozí pokuta až do výšky 50 000 Kč.

Možno podať anonymné oznámenie?

Ano, naša spoločnosť prijíma aj anonymné oznámenia, t. j. oznámenia, ktoré neidentifikujú oznamovateľa. Anonymné oznámenia je možné podať len prostredníctvom našej online platformy pre oznámenia.

V prípade anonymného oznámenia príslušná osoba nemusí oznamovateľovi oznamovať prijatie oznámenia a prijaté opatrenia. Ak však totožnosť oznamovateľa vyjde následne najavo, príslušná osoba bude oznamovateľa informovať o výsledkoch posúdenia jeho oznámenia v súlade so zákonom.

Zodpovedné osoby

Príslušnou osobou v spoločnosti ELEKTRODESIGN je:
Mgr. Jan Toman
Pařížská 1076/7, Praha 1, PSČ 110 00
E: jan.toman@akjato.cz
T: +420 721 846 800

Pri prijímaní oznámení a posudzovaní ich platnosti koná príslušná osoba vždy nezávisle, nezávisle a nestranne. Príslušná osoba má právo požadovať od všetkých organizačných útvarov a všetkých zamestnancov spoločnosti ELEKTRODESIGN potrebné informácie a dokumenty, ako aj iné formy spolupráce. Príslušná osoba pritom zabezpečí, aby oslovení zamestnanci nemohli vidieť obsah oznámenia a aby nevyšli najavo žiadne skutočnosti, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa.

Upozornenie

Ak oznamovateľ podá oznámenie iným ako vyššie uvedeným spôsobom, napr. prostredníctvom dátovej pošty, spoločnosť ELEKTRODESIGN nemôže zaručiť, že identita oznamovateľa a informácie obsiahnuté v oznámení budú chránené v súlade so zákonom.

Pri podávaní oznámenia by mal oznamovateľ konať v dobrej viere, že oznámenie, ktoré podáva, je založené na dôveryhodných skutočnostiach a okolnostiach.

Kontaktujte nás