Podmienky spracovania osobných údajov

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky a dodavatele informovali o tom, jak společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává, chrání a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb a dále v souvislosti s nákupem produktů a služeb od našich dodavatelů.

  Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni a pro ochranu našich oprávněných zájmů, případně též k plnění našich zákonných povinností.

  Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje (kapitoly 3 až 7 níže), a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 8 níže).

  Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dodavatelů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb nebo v souvislosti s nákupem produktů a služeb od našich dodavatelů.

  Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Správcem vašich osobních údajů je společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Boleslavova 53/15, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 178087, IČ: 248 28 122.

  Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
  Adresa: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
  Telefon: +420 326 909 010
  Emailová adresa: elektrodesign@elektrodesign.cz

  Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v těchto Zásadách zpracování osobních údajů. 

 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI PRODUKTŮ
  1. Abychom vám mohli dodávat naše produkty a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat některé vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Oprávněný zájem je právním základem zpracování zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob.

  2. Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem poskytování produktů a služeb a správy zákaznického vztahu s vámi. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

   1. Prodej produktů a související služby. Osobní údaje zpracováváme při prodeji produktů (tj. vzduchotechnických zařízení, včetně příslušenství) zákazníkům a poskytování souvisejících služeb (opravy, servisní zásahy, uvádění zařízení do provozu, poskytování odborných školení, provádění výstupních kontrol v procesu kompletace výrobku apod.). Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec, zástupce nebo jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy.
   2. Reklamace. Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany naší Společnosti vykazuje vady, je oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění mezi Společností a vámi a zároveň se jedná o naší zákonnou povinnost. Více informací o postupech a pravidlech reklamace naleznete v našem Reklamačním řádu, který je dostupný zde v sekci "Technická podpora - servis" na webových stránkách společnosti www.elektrodesign.cz
   3. Zasílání upomínek. Pokud není splatná faktura za poskytnuté služby včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.
   4. Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu můžeme rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.
   5. Účetní a daňové doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

  3. Rozsah zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:

   • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození a adresa bydliště, IČ, číslo bankovního účtu);
   • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo);
   • nákupní a platební historie včetně souvisejících údajů (např. údajů na dodacích listech);
   • v případě reklamace zboží fotografie a/nebo videonahrávky reklamovaného produktu.

  4. Zdroje osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, centrální evidence exekucí či insolvenční rejstřík apod.).

  5. Doba uchování. Pokud nevyplývá z právních předpisů delší doba uchování, tak budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a dále na základě našeho oprávněného zájmu do uplynutí promlčecích lhůt k uplatnění nároků z dané smlouvy (pokud bude trvat soudní spor i po skončení promlčecích lhůt, budou údaje uchovávány až do úplného skončení sporu).
 4. DALŠÍ SLUŽBY A JINÉ OPERACE

  Dále vám poskytujeme následující služby, při kterých rovněž dochází ke zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

  1. Zákaznická linka

   1. V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím některé z našich telefonních linek, u níž dochází k nahrávání hovorů, tak vás na začátku hovoru upozorníme, že hovor může být nahráván.
   2. Účel zpracování. Telefonickou komunikaci zpravidla nahráváme, a poté systematicky uchováváme proto, aby nahrávky mohly být využity za účelem ověření správného pochopení projevu vůle stran vedoucích hovor (zejména při telefonickém uzavírání objednávek) a k prokázání plnění našich povinností. Nahrávky rovněž mohou sloužit pro ochranu našich práv zejména v případném soudním či správním řízení.
   3. Rozsah zpracovávaných údajů. V rámci zákaznických linek nedochází ke zpracování jiných osobních údajů než údajů souvisejících s poskytováním služeb (viz kapitola 3), popř. pak provozních údajů nezbytných pro zajištění provozu těchto linek (včetně případných nahrávek).
    V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím některé ze zákaznických linek, mohou být vaše údaje zpřístupněné některým zaměstnancům naší Společnosti, kteří vás budou dále kontaktovat v nezbytně nutném rozsahu, zejména v souvislosti s řešením vašeho požadavku či objednávky.
   4. Doba uchování. Nahrávky uchováváme po dobu 3 měsíců, pokud však nahrávka obsahuje právní jednání směřující ke změně či ukončení smlouvy s naší Společností, pak ji můžeme v některých případech uchovávat až po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání promlčecích lhůt.

  2. Marketingová komunikace

   1. Pokud nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje dále využívat za účelem zasílání novinek o našich produktech a souvisejících službách a jiných obchodních sdělení související s našimi produkty. Jedná se zejména o novinky týkající se našich produktů a služeb, které by pro vás mohly být relevantní na základě vašich předchozích nákupů. Novinky vám můžeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je vámi udělený souhlas, popř. náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o novinkách v rámci Společnosti či doručování souvisejících obchodních sdělení. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte nebo vyslovíte námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.
   2. Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:
    • identifikační údaje (jméno, příjmení);
    • kontaktní údaje (korespondenční adresa, emailová adresa);
    • údaje o vašich objednávkách.
   3. Doba zpracování. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než svůj souhlas odvoláte.

  3. Pořádání promo akcí

   1. Některým zákazníkům či jejich kontaktním nebo jinak pověřeným osobám můžeme nabídnout účast na promo akci, jako je například prohlídka výrobního závodu. V takovém případě vzniká smlouva mezi naší Společností a osobou, která se bude takové promo akce účastnit a důvodem zpracování je plnění smlouvy, a to i pokud není taková smlouva uzavřena písemně.
    Organizace promo akce může zahrnovat i zajištění ubytování, dopravy, pojištění a jiných souvisejících služeb. V souvislosti s tím mohou být údaje předány třetím osobám jako jsou pojišťovny, ubytovací zařízení, dopravci, společnost, v jejíž prostorech je promo akce pořádána apod.
   2. Účel zpracování. Účelem zpracování je řádná organizace promo akce.
   3. Rozsah zpracovávaných údajů. V rámci organizace promo akce může docházet ke zpracování různých osobních údajů, zejména se může jednat o:
    • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození a adresa bydliště, IČ);
    • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo);
    • údaje o preferencích zákazníka (např. ohledně stravování či dopravy, vč. zdravotních omezení);
    • údaje z cestovních průkazů.
   4. Doba uchování. Údaje pro tento účel uchováváme do ukončení pořádání promo akce. Ve výjimečných případech můžeme údaje uchovávat i déle na základě našich oprávněných zájmů (například pokud dojde během prohlídky k pojistné události), a to maximálně do uplynutí promlčecích lhůt.

  4. Posuzování solventnosti před poskytnutím obchodního úvěru

   1. V případě, že jste naším zákazníkem a požádáte nás o poskytnutí úvěru v souvislosti s koupí našich produktů a služeb, ověříme si přiměřeným způsobem vaši solventnost. Rozhodování o poskytnutí úvěru neprobíhá automatizovaně.
   2. Účel zpracování. Takové zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu ověřit vaši solventnost a schopnost splácet poskytnutý úvěr.
   3. Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom mohli řádně posoudit vaši solventnost, zpracováváme následující kategorie údajů:
    • identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, IČ);
    • nákupní a platební historie;
    • údaje z veřejně dostupných zdrojů (zejména z centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstřík apod.).
   4. Doba uchování. Výsledek takového ověření solventnosti slouží pro jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru a je uchováván do rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru a následně je vymazán, pokud nejsou jiné důvody pro jeho další uchování. V případě, že je ověřována solventnost právnické osoby a posouzení solventnosti nezahrnuje žádné osobní údaje, můžeme výsledek posouzení solventnosti uchovávat i po delší dobu.
 5. NÁKUP ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB
  1. Pokud jste naším dodavatelem, od něhož nakupujeme zboží či služby (resp. zaměstnancem nebo jinou kontaktní osobou našeho dodavatele či jiného smluvního partnera), potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli plnit své smluvní povinnosti a abychom zajistili efektivní komunikaci mezi smluvními stranami.
   Právním základem takového zpracování je plnění smluvních povinností, případně náš oprávněný zájem (zejména, pokud s námi jednáte jako zaměstnanec či jiná kontaktní osoba dodavatele) či plnění našich zákonných povinností.
   Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, centrální evidence exekucí či insolvenční rejstřík apod.).

  2. Účel zpracování. Údaje našich dodavatelů zpracováváme pro následující účely:

   • plnění smluvních závazků včetně jednání před uzavřením smlouvy, které zahrnuje zpracování údajů nutných pro vhodný výběr dodavatele a dále včetně vedení evidence dodavatelů a následných reklamací zboží nebo služeb;
   • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Pokud nám poskytujete služby či jiné plnění, při kterých nám vznikají zákonné povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, můžeme vaše osobní údaje rovněž zpracovávat za účelem splnění, kontroly a prokázání plnění těchto povinností.);
   • zveřejnění v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů (V případě, že jste zároveň zpracovateli našich osobních údajů, jsme oprávněni vaše osobní údaje zveřejnit v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.);
   • uchovávání účetních a daňových dokladů (Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech. Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let.);
   • určení, výkon a obhajoba našich právních nároků (Po ukončení dodavatelského vztahu s vámi můžeme uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.).

  3. Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů a které získáváme prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje:

   • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození a adresa bydliště, IČ, číslo bankovního účtu);
   • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo);
   • nákupní a platební historie včetně souvisejících údajů;
   • certifikáty, pověření, osvědčení, údaje o kvalifikaci apod.

  4. Doba uchování. Pokud nevyplývá z právních předpisů delší doba uchování, tak budeme osobní údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy s dodavatelem a dále na základě našeho oprávněného zájmu do uplynutí promlčecích lhůt k uplatnění nároků z dané smlouvy (pokud bude trvat soudní sporu i po skončení promlčecích lhůt, budou údaje uchovávány až do úplného skončení sporu).
 6. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (příjemci osobních údajů)
  1. Příjemci osobních údajů
   Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s prodejem našich výrobků a poskytováním našich služeb, zejména se jedná o administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

   1. s ostatními společnostmi ze skupiny Soler & Palau za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdíleného poskytování některých služeb a dalších zpracovatelských činností. Údaje poskytujeme zejména následujícím společnostem skupiny:
    • ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 17, Bratislava, PSČ 831 04, Slovenská republika, IČ: 35 873 451;
    • UNIVENT CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Boleslavova 53/15, PSČ 140 00, IČ: 654 16 171;
    • Soler & Palau Ventilation Group, S.L., se sídlem 08034 Barcelona, Dr. Ferrán 25, Španělské království;
   2. s osobami zajišťujícími dopravu zboží (zejména TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, se sídlem Praha 10 – Michle, U plynárny 1290/99, PSČ 10136, IČ: 282 02 376);
   3. s následujícími externími osobami zařizujícími montáž a servis našich výrobků:
    • Stanislav Štangl, se sídlem Na Husinci 976, 337 01 Rokycany, IČ: 722 65 507;
    • Ductec s.r.o. se sídlem Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, IČ: 040 15 321;
   4. k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb, kteří se nacházejí v postavení zpracovatelů osobních údajů. Jedná o zejména o následující dodavatele:
    • Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 649 49 541;
    • INEKON SYSTEMS s.r.o., se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 272 52 167;
    • Petr Michalík, se sídlem Žloukovice 50, 267 05 Nižbor, IČ: 698 05 237;
    • T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681;
    • Digital Resources a.s., se sídlem Praha 9, Poděbradská 520/24, PSČ 19000, IČ: 251 41 996.
   5. k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí;
   6. pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

  2. Záruky zpracování

   Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

 7. ZABEZPEČENÍ DAT

  Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

 8. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

  V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

  1. Způsob uplatňování vašich práv
   Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 6 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
   Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.
   Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

  2. Oprava vašich osobních údajů
   Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. V případě žádosti o opravu vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.
   Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

  3. Vymazání vašich osobních údajů
   Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.
   Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

  4. Odvolání souhlasu
   Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů. V případě, že chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu, můžete rovněž využít formulář ZDE. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme postupem dle bodu 8.3.
   Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

  5. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů
   Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme nebo získat jejich kopii, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.
   Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

  6. Právo vznést námitky
   V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.
   Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

  7. Omezení zpracování
   Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
   Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

  8. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
   Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 9. AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím tomto odkazu zde. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vámi sdělené emailové adresy před datem jejich účinnosti.

  Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

Kontaktujte nás