Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Naše společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., IČ: 248 28 122, se sídlem Boleslavova 53/15, Nusle, 140 00 Praha (dále jen „ELEKTRODESIGN“), jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání podle tohoto zákona.

Kdo může být oznamovatelem?

Jakákoli fyzická osoba, která pracuje v ELEKTRODESIGNU, a dále také osoby, které pro ELEKTRODESIGN vykonávají či vykonávaly práci nebo obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo jsou či byly s ELEKTRODESIGNEM v souvislosti s touto činností v kontaktu.
Oznamovatelem tedy mohou být např. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací apod.

Co se oznamuje?

Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém

ELEKTRODESIGN umožňuje fyzickým osobám učinit oznámení vícero způsoby. Výběr konkrétního způsobu oznámení závisí pouze na rozhodnutí oznamovatele.

Ve spěchu a chaosu studentského života se domácí úkoly často stávají překážkou. Nicméně, existuje zdroj, který nám může ulehčit. Tento zdroj je inovativní ghostwriter projektarbeit platforma, která spojuje studenty s výukovými materiály a podporou. S její pomocí můžeme rychleji a efektivněji splnit naše úkoly a dosáhnout lepších výsledků. Už se nemusíme trápit nad složitými úkoly, protože tato platforma nám poskytuje potřebné nástroje a pomoc.

Písemné oznámení

 • jedná se o nejjednodušší variantu, kterou je možné realizovat poštou nebo v elektronickém formátu prostřednictvím naší online oznamovací platformy
 • při využití poštovních služeb se obálka takto podaného oznámení musí opatřit příznakem „K RUKÁM“ a jménem příslušné osoby + slovy „Neotvírat – Whistleblowing ELEKTRODESIGN
 • tento způsob je vhodný pro podání anonymního oznámení či pro dálkové oznámení

Ústní oznámení

 • ponecháním hlasové zprávy prostřednictvím naší oznamovací platformy, kde v rámci příloh umožňujeme nahrát také soubor s hlasovou zprávu

Osobní oznámení

 • termín schůzky je nutné domluvit s příslušnou osobou předem (viz kontakt níže)
 • o oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam (zvukovou nahrávku oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele)

Při podání oznámení je vhodné podrobně specifikovat:

 • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, není-li oznamovatel příslušné osobě znám a nepřeje-li si podat oznámení anonymně
 • pozadí a historii dané záležitosti
 • jména / role osob, kterých se daná záležitost týká se zohledněním případných požadavků na anonymitu
 • místa a časy, kde dochází k předmětným událostem
 • proč jsou tyto skutečnosti předmětem oznámení
 • konkrétní důkazy, jsou-li k dispozici

ELEKTRODESIGN doporučuje oznámení učinit v co nejbližší době od protiprávního jednání tak, aby bylo urychleno přijetí případného opatření k předejití nebo nápravě daného protiprávního stavu ze strany ELEKTRODESIGNU.

ELEKTRODESIGN nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ELEKTRODESIGN nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Opakovaně podané Oznámení téhož Oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno a Oznamovatel o tomto bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další Oznámení obsahovalo oproti dříve podanému Oznámení nové informace a skutečnosti.

Externí oznamovací systém

Oznamovatelé mohou mimo vnitřní oznamovací systém ELEKTRODESIGNU využít při splnění zákonných podmínek i oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, který je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti. V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
E: oznamovatel@msp.justice.cz
T: +420 221 997 840

Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na reditel@fau.mfcr.cz.

Ochrana oznamovatele

Proti oznamovateli nebude ze strany ELEKTRODESIGNU provedeno žádné jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které by na něj negativně dopadlo v souvislosti s učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

Ochrana před takovýmito opatřeními se netýká pouze oznamovatele, ale také dalších osob, včetně jeho blízkých a dalších, kteří s ním mají osobní či obdobný vztah, a také osob ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

S totožností oznamovatele a s obsahem oznámení má právo se seznámit se pouze níže uvedená příslušná osoba, která je vázána povinností mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení jak v průběhu šetření oznámení, tak i později. Totožnost oznamovatele lze další osobě sdělit pouze na základě písemného souhlasu oznamovatele, ledaže jde o informace v oznámení, které je příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů - i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informací z oznámení vyjádřil.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel se zároveň může dopustit přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Lze podat anonymní oznámení?

Ano, naše Společnost přijímá také anonymní oznámení, tj. oznámení, na jejichž základě není možné určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení lze podat pouze prostřednictvím naší online oznamovací platformy.

V případě podání anonymního oznámení nemusí příslušná osoba vyrozumět oznamovatele o doručení oznámení a o přijatých opatřeních. Vyjde-li však dodatečně najevo totožnost oznamovatele, příslušná osoba oznamovatele o výsledcích posouzení jeho oznámení v souladu se zákonem vyrozumí.

Příslušné osoby

Příslušnou osobou v ELEKTRODESIGNU je:
Mgr. Jan Toman
Pařížská 1076/7, Praha 1, PSČ 110 00
E: jan.toman@akjato.cz
T: +420 721 846 800

V rámci přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti postupuje příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně. Příslušná osoba má právo si vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců ELEKTRODESIGNU potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti. Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat oznamovatele. 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení jinými způsoby, než je uvedeno výše, např. prostřednictvím datové schránky, ELEKTRODESIGN nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

Oznamovatel by měl při podání oznámení jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Kontaktujte nás