Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Vysokoteplotní ventilátory (120 °C, 150 °C)

V sortimentu společnosti EDV je řada ventilátorů vhodných pro průmyslové aplikace k odvodu vzduchu s maximální teplotou do 150 °C (případně do 120 °C). Jedná se zejména o ventilátory TET, TTT N, CRMT, CSB / CST, CTHB / CTHT, CTVB / CTVT a další. Pro použití ventilátorů platí několik pravidel, jejichž porušení vede k poškození ventilátorů a ztrátě záruky.

 • Maximální teplota (120 °C či 150 °C) udaná výrobcem je limitní a nemůže být ani krátkodobě překročena. Nad touto teplotou dojde ke změně skupenství maziva a k okamžité ztrátě mazacích vlastností. Dále dochází díky velké tepelné roztažnosti mechanických součástí k axiálnímu přetížení ložisek. Provozní teplotu doporučujeme do teploty o cca 20 % nižší než je maximální.
 • Hodnota maximální teploty se kumulativně snižuje v následujících případech. U ventilátorů poháněných řemenem, pokud je řemen napnut více, než je doporučení výrobce. U všech ostatních ventilátorů se hodnota maximální teploty snižuje v případě nedostatečného chlazení. Maximální teplota se snižuje o hodnotu chyby měřicí metody, chyby měřidla včetně případných převodníků apod. (kumulativně chyba metody, z rozsahu a naměřené hodnoty). K uvedenému je ještě třeba použít vhodný koeficient bezpečnosti, který je na uvážení projektanta a odborné firmy.
 • Ventilátorem nesmí procházet horký vzduch pokud není ventilátor v provozu (v takovém případě nejsou chlazena ložiska a jejich mazivo degraduje, stejně jako motor a další součásti ventilátoru).
 • Vypnutý ventilátor musí být ochráněn např. obtokem, přívodem chladného vzduchu směšovací klapkou apod. Vypnutí ventilátoru může být provedeno až po uzavření přívodu horkého vzduchu a po vychlazení ventilátoru a součástí na teplotu 40 °C. Případně je nutno ventilátor ochránit např obtokem, přívodem chladného vzduchu směšovací klapkou apod.
 • Okolní teplota ventilátoru může být z důvodu zajištění dostatečného chlazení jeho součástí max. 40 °C. Ventilátor nesmí být bez zajištění dodatečného chlazení použit k zástavbě do uzavřených nechlazených technologických celků a zařízení, do obezdívek hutnických a sklářských technologií nebo pecí, do chladicích kanálů pro odvod horkých odpadních plynů z technologických procesů, do nevětraných kanálů a jímek odtahů od pecí a podobně. Ventilátor nesmí být tepelně izolován. Konkrétní posouzení je výlučně v kompetenci zákazníka, projektanta a odborné montážní firmy.
 • Regulační zařízení, které zajišťuje nepřekročení maximální teploty vzduchu, musí být navrženo odbornou firmou se znalostí technologického procesu (časové konstanty ohřívání a chladnutí technologií, gradienty teplot ve vzduchovodech apod).
 • Měření teploty musí být provedeno v místě maximální teploty vzduchu nebo sítí čidel v celém průřezu ventilátoru, teplotní čidla nemohou být montována na ochlazované části technologií nebo do částí potrubí, kde je díky hydraulickým poměrům nižší rychlost a tím i větší ochlazování (tvarovky, oblouky, kapsy bez proudění vzduchu). V rovných úsecích vzduchovodů roste rychlost spojitě od stěny k ose vzduchovodu a měření jedním krátkým stonkovým čidlem nelze doporučit ani u jednoduchých aplikací s malým průměrem vzduchovodu a nízkou rychlostí proudění. U průměrů 500 až 800 mm mohou být rozdíly teplot významné (i více jak 20 °C).
 • Chybná metodika měření bývá jednou z nejčastějších příčin poruch. Vyhodnocení měření mnohdy nerespektuje ani technologii, jak je popsáno výše, ani přesnost metody a měřidla, přesnost a linearitu převodníků a pod. Chyba metody měření a měřidla může být kumulativně mnohdy i 20 %. Cejchovací křivky jsou málokdy k dispozici a měřicí zařízení nebývá předmětem ověřování autorizovanou zkušebnou. Proto provoz ventilátorů v blízkosti jejich maximální hranice odolnosti často vede k poruchám.
 • V případě odpojení ventilátoru jistícím prvkem motoru (výpadek fáze v instalaci a odpojení podpěťovou ochranou, odpojení nadproudovým relé apod.) musí být vypnutý ventilátor ochráněn např obtokem, přívodem chladného vzduchu směšovací klapkou apod.
 • Regulace otáček ventilátorů určených k odvodu vzduchu s vyššími teplotami zásadně není možná. Nelze používat žádný druh regulátorů otáček (frekvenční měniče, transformátorové regulátory, pulzně šířkové ani jiné). Snížení otáček vede ke snížení výkonu (průtoku) pomocných interních radiálních ventilátorů, které chladí ložiska, vinutí a magnetické obvody motoru. Další pomocné ventilátory na společné hřídeli chladí ložiska ventilátoru a skříň motoru. Ventilátory poháněné řemenem používají řemen pro transport vzdušniny v tunelu pohonu a ke chlazení ložisek hřídele oběžného kola. Regulace vysokoteplotních ventilátorů vede vždy k poškození ventilátoru, případně motoru.
 • Ventilátory, kde je oběžné kolo poháněno řemenem, vyžadují dodržení následujících podmínek. Napnutí řemenu musí být provedeno v souladu s doporučením v návodu. Zvýšené napnutí řemene má za následek zvýšení zatížení ložisek, jejich zvýšené oteplení díky frikčním silám a následné zkrácení jejich životnosti, v extrémních případech i ke zničení ložisek. Malé napnutí řemenu vede k prokluzování převodu, jeho nadměrnému ohřevu a zkrácení životnosti.
 • Periodické revize ventilátorů musí být prováděny podle provozního řádu, který je vypracován zákazníkem, projektantem či odbornou instalační firmou a vychází ze znalosti technologického zařízení. Na základě revizí je třeba stanovit periodu výměny ložisek ventilátoru, výměnu a napínání řemenů, čištění oběžného kola a skříně ventilátoru atd.
 • Posouzení konkrétních technických podmínek, vhodnosti použití ventilátoru, volby vhodných bezpečnostních koeficientů pro dimenzování ventilátoru s ohledem na nejistoty zjišťování skutečných hodnot teploty v technologiích, nepřesnosti měření a regulace, je vždy výlučně v kompetenci zákazníka, projektanta a odborné montážní firmy.

Nedodržení těchto základních podmínek vede většinou k poškození ventilátorů a ke ztrátě jakékoliv záruky.

(Doporučená literatura: Větrání a klimatizace/Chyský, Oppl 1973, Větrání a klimatizace Chyský, Hemzal a kol. 1993, Vytápění a větrání/ Cihelka 1975)

Kontaktiere uns