Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Posuzování shody dle zákona č.22/1997 Sb.

Podstata posuzování shody je mnohým odborníkům do dnešního dne mnohdy nejasná. Uvádíme zde proto vysvětlení problematiky tak, jak jsme ji obdrželi od certifikačního úřadu. Podstatné je respektování nového stavebního zákona, který stanoví požadavky na stavební výrobky, odvolává se na další zákonné normy a tyto požadavky je nutno splnit. 

Zákon č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších přepisů upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, případně jiný veřejný zájem a dále práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu  výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem.   

Vláda nařízeními stanoví výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky").  Pro stavební výrobky je to nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., které je prováděcím předpisem pro posuzování shody. Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a)  zákona č.22/1997 Sb. jsou  stavební výrobky  uvedené  v  příloze č.2 k tomuto nařízení. Toto posuzování shody platí pro výrobky, jejichž technické parametry stanová české technické normy a evropské technické normy. 


A.  Pokud nejsou evropské technické normy harmonizovány k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, která se vžila pod názvem evropská stavební direktiva, pak platí pro posuzování shody podle národního systému tj. dle nařízení vlády č.163/2002 Sb.ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. Tuto povinnost má ten kdo uvádí výrobky na trh. Takovým subjektem může být :

výrobce - osoba,  která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle zákona č.22/1997 Sb., a který hodlá uvést na trh pod svým jménem

zplnomocněný zástupce - osoba  usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřená k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce ze zákona č.22/1997 Sb.

distributor - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

Posuzování shody provádí autorizovaná osoba
 

B.  Pokud jsou evropské technické normy harmonizovány k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, pak platí pro posuzování shody podle evropského systému tj. dle nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Tuto povinnost má ten kdo uvádí výrobky na trh. Takovým subjektem může být :

výrobce - osoba,  která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle zákona č.22/1997 Sb., a který hodlá uvést na trh pod svým jménem

zplnomocněný zástupce - osoba  usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřená k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce ze zákona č.22/1997 Sb.

distributor - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

Posuzování shody provádí oznámený subjekt.  
 
Technické normy harmonizované ke směrnici rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,, pro které platilo posuzování shody podle evropského systému tj. dle nařízení vlády č.190/2002 Sb., neznají pojem „stanovený výrobek“, v přílohách č. ZA1, 2 a 3 v konkrétní normě jsou v tabulkách uvedeny rozsahy zkoušek, které musí provádět výrobce, rozsah zkoušek a měření, které provádí oznámený subjekt a také způsob posuzování shody, která stanoví rozsah činnosti oznámeného subjektu pro daný konkrétní výrobek. Podle nového znění směrnice rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 se mění terminologie vydávaných dokumentů. Na stavební výrobek uváděný na trh, na který se vztahuje harmonizovaná norma nebo pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (odpovídá významem stavebnímu technickému osvědčení) , je vydáno prohlášení o vlastnostech (odpovídá ES prohlášení o shodě) ve vztahu k základním charakteristikám dotyčného stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi. Plná aplikace všech ustanovení směrnice rady EU č. 305/2011 platí od 1.7.2013.

Po vstupu ČR do EU se z dovozců stavebních výrobků stali distributoři a termín dovozce se používá pro subjekty, kteří dováří výrobky ze zemí mimo EU.  Soudobá legislativa tj. zákon č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších přepisů v § 13b umožňuje do ČR dovézt jakýkoli stavební výrobek.   

Důležitým krokem je zabudování předmětného výrobku do stavby. Pojmem trvalé zabudování stavebního výrobku do staveb v sobě nese požadavek splnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací.

Zákon č.183/2006. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanoví požadavky na stavby takto :

§156 (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

§156 (2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE je zrušeno a nahrazeno NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011. 

Praktický důsledek je ten, že povinnost prokazovat splnění zákonných požadavků na technické vlastnosti stavebních výrobků se přesunula z dovozců na ty, kteří zabudovávají do stavby.  Ti musí investorovi dokládat splnění základních požadavků  na stavební výrobky zabudovávané do stavby uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a doklady o splnění deklarovaných technických parametrů výrobků nezávislou osobou formou prohlášení o shodě, které se vydává na základě dokumentů o posouzení shody.

V případě, že na stavební výrobek existuje technická norma harmonizovaná ke směrnici rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, provede libovolný oznámený subjekt posuzování shody podle evropského systému tj. dle nařízení vlády č.190/2002 Sb. a podle přílohy č. ZA 2 v konkrétní normě provede potřebné zkoušky a posoudí shodu dle postupu uvedeného v dané hEN pro daný konkrétní výrobek. Na základě tohoto posouzení vydá oznámený subjekt ES prohlášení o vlastnostech, které  platí ve všech státech EU.  

V oblasti techniky prostředí jsou vydány hEN pro otopná tělesa ústředního vytápění a pro stropní sálavé panely. Tyto výrobky se posuzují dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 a. je na ně vydáván ES certifikát shody a výrobce vydává na základě tohoto dokumentu ES prohlášení o vlastnostech.

V oblasti vzduchotechniky, kam patří ventilátory, zatím nejsou normy harmonizovány ke směrnici rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 a proto platí národní systém posuzování shody dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.  Nelze tedy v této oblasti vydávat ES certifikát shody. Označení CE na ventilátorech se vztahuje pouze k elektromotorům (elektrická instalace) a je zaměňováno s označením stavebního výrobku značkou CE s příslušným popisem, uvedením čísla notifikované osoby a ověřením technických parametrů výrobku.

Na označování ventilátorů jako stavebních výrobků budeme muset všichni v EU počkat až vyjdou harmonizované normy v Official Jounal v Bruselu (podobně jako zákony ve sbírce zákonů). 

 S pozdravem 

Ing. Miroslav Kunecký
Výzkumný ústav pozemních staveb
Certifikační společnost, s.r.o.
NO 1516, AO 227; CO 3009; 3013; 3086; AZL 1234
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
tel:  281 017 256, mob. 670 662 429
e-mail:  m.kunecky@vups.cz
Sekretariát společnosti Praha 10
tel.:   271 751 148;   fax: 281 017 241
e-mail  info@vups.cz
www.vups.cz

Kontaktiere uns